top of page

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ ФОП Черникова Аріна Володимирівна

№ 1 від 18.08.2021

Редакція діє з 18.08.2021 р.

Пропозиція

ФОП Черникової Аріна Володимирівни

на укладення
ДОГОВОРУ НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

редакція діє з 18 серпня 2021 р.

Фізична особа - підприємець Черникова Аріна Володимирівна (за текстом також «Виконавець») відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України оголошує цю пропозицію (за текстом також  «Пропозиція») на укладення Договору надання послуг (за текстом також «Договір»).

Ця Пропозиція розміщена в мережі Інтернет за адресою: https://www.radoschool.com.ua/ofertaLala

Пропозиція набирає чинності з дати, визначеної на її першій сторінці, та є чинною у приведеній редакції до дати розміщення (оприлюднення) у встановленому в ній порядку повідомлення про її відкликання в цілому чи в частині або внесення змін та/або доповнень до Пропозиції або затвердження Пропозиції в новій редакції.

Приєднання фізичних осіб до Договору відбувається в цілому, без можливості запропонувати свої умови Договору.

Прочитайте текст даної Пропозиції (Договору). Якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цієї Пропозиції (Договору), Договір укладений не може бути. Якщо Ви не зрозуміли будь-який із пунктів цієї Пропозиції (Договору), пропонуємо Вам відмовитись від укладання Договору до того часу, поки Ви не уточните інформацію, яка Вас цікавить, зокрема на веб-сайті Виконавця, у куточку «Інформація для батьків» або іншим чином у надавача Послуг (Виконавця).

ДОГОВІР

надання послуг

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Терміни, що вживаються в Договорі:

    1. 1.1. Акт –  акт наданих послуг, що оформлюється на виконання Договору.

1.1.2. Анкета – заповнена Замовником анкета відповідно до затвердженої Виконавцем форми.

1.1.3. Веб-сайтвеб-сайт Виконавця: lalaenglish.com.ua.

1.1.4. Відпрацювання  - проведення Заняття замість Заняття, що не відбулося (якщо останнє припадало на святковий день або не було проведено з вини Виконавця) або не було відвідане  Дитиною та підлягає Відпрацюванню відповідно до умов Договору. В порядку Відпрацювання групового Заняття, що не було відвідане  Дитиною не з вини Виконавця, Дитині для відвідування може бути запропоноване Заняття за іншою темою, але таке, що відповідає віковій групі Дитини та рівню володіння англійською мовою.

1.1.5. Дитина – дитина, законним представником якої є Замовник та яка отримує чи буде отримувати Послуги від Виконавця. Дані Дитини зазначаються в Анкеті та/або Заяві на отримання Послуг.

1.1.6. Довірена особа – визначена Замовником повнолітня особа, яка може виконувати окремі функції Замовника та здійснювати його права та обов’язки (приймати/передавати Дитину тощо). До Довірених осіб також належать Законні представники, якщо Замовник письмово не повідомив про інше.

1.1.7. Договір – цей договір про надання послуг. Невід’ємними частинами Договору є Додатки. 

1.1.8. Додаткові послуги – послуги, що замовляються Замовником додатково до Послуг за Пакетом згідно з рекомендаціями Виконавця, які надаються кожні 2 місяці за результатами навчання Дитини (споживання Послуг).

1.1.9. Додаток – невід’ємна частина Договору. Додатки мають таку ж юридичну силу, як ніби вони чітко викладені в тексті Договору. Додатками зокрема (але не виключно) є Особливості Послуг та їх оплати (Додаток 1), Правила, Заява на отримання Послуг. 

Додаток 1 – Додаток 1 до Договору «Особливості Послуг та їх оплати», що встановлює конкретні умови Послуг та їх оплати.

1.1.10. Виконавець – Фізична особа-підприємець Черникова Аріна Володимирівна, ІПН 2893304203, р/р UA063052990000026002040126600.

1.1.11. Законний представник  – (в множині Законні представники або Батьки) – будь-який з батьків Дитини або осіб, які їх замінюють. 

1.1.12. Залучена особа  – працівник Виконавця або інша особа, яку Виконавець залучає до надання Послуг.

1.1.13. Замовник – Законний представник, який акцептував умови Договору будь-яким з зазначених у Договорі способом. Замовник є платником за Договором.

1.1.14. Заняття – логічно закінчений, цілісний, обмежений визначеними тимчасовими рамками етап освітнього процесу, що організовується Виконавцем, який може відбуватися як у приміщенні Виконавця, так і поза його межами (заняття-прогулянка, екскурсія тощо), а також дистанційно.

1.1.15. Запис  – фіксація зображення та/або звуку (в т.ч. голосу)  за допомогою спеціальних технічних засобів (у тому числі й за допомогою числового представлення, на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку тощо) на відповідному матеріальному носії звуків і (або) рухомих та/або нерухомих зображень, яка дозволяє здійснювати їх сприйняття, відтворення або сповіщення за допомогою відповідного пристрою. Записи включають в себе фіксацію зображень та звуків, які відтворюються при проведенні Занять за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, іншої взаємодії учасників освітнього процесу, що відбувається за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

1.1.16. Заява на отримання Послуг – заява про приєднання до умов Договору про надання послуг, що  заповнюється Замовником згідно з затвердженою Виконавцем формою. Заява на отримання Послуг є Додатком 2 до Договору.

1.1.17. Індивідуальний план – Заняття (основні Послуги та Додаткові послуги: індивідуальні та групові Заняття), які будуть відвідуватися Дитиною протягом однієї Навчальної траєкторії (зазвичай Навчальна траєкторія включає в себе 2 місяці надання Послуг). Індивідуальний план включає в обов’язковому порядку 2 групових Заняття на тиждень та може включати за погодженням з Замовником індивідуальні Заняття та інші Заняття.

1.1.18. Місячний платіж  – вартість 1 шт. Послуги за Пакетом (основних Послуг, що надаються, як правило, протягом місяця).

1.1.19. Навчальна траєкторія – надання Послуг/навчання Дитини згідно з умовами Договору та відповідно до Індивідуального плану протягом 2 місяців. Змість Навчальної траєкторії визначається в Індивідуальному плані.

1.1.20. Пакет (або Пакет Послуг)  – основні Послуги, що замовляються за Договором. Термін «Послуги» також у релевантних місцях включає в себе поняття «Пакет». Зміст та умови окремих Пакетів наведено в Додатку 1.

1.1.21. Персональні дані  – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована, у тому числі, однак не виключно, дані загального характеру (прізвище, ім’я, по-батькові,  паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків), особисті відомості (вік, стать, тощо), місце проживання,  сімейний стан, склад сім’ї, дані про освіту, електронні ідентифікаційні дані та дані каналів зв’язку (IP-адреса, телефони, адреси електронної пошти, та інші), біометричні дані (зріст, вага, особливі прикмети тощо), відомості про стан здоров’я, психологічні дані (особистість, характер тощо), відомості життєві інтереси та захоплення, фінансова інформація, запис зображень та звуку (фото, відео тощо).

1.1.22. Послуги – послуги, що надаються Виконавцем на замовлення Замовника відповідно до законодавства, Договору та документів Виконавця. Назви, зміст конкретних Послуг та особливості їх надання та оплати встановлюються Додатком 1. 
Назва конкретних Послуг, що замовляються Замовником, визначається в Заяві на отримання Послуг та іншим чином відповідно до Договору. 

1.1.23. Правила – правила організації та надання Послуг. Правила визначаються Виконавцем шляхом оформлення окремих документів Виконавця (положень, наказів Виконавця тощо), які розміщуються на Веб-сайті у розділі «Правила і норми» та/або у куточку «Інформація для батьків» та є невід’ємною частиною Договору. Згоду на виконання Правил Замовник надає шляхом акцептування Договору. 

1.1.24. Розклад – розклад Занять, який встановлюється Виконавцем.

1.1.25. Синхронний режим – режим надання Послуг онлайн, коли Заняття, інша взаємодія відбувається в режимі реального часу (з можливим використанням записаних відеофрагментів, передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації і т.п.).
1.1.26. Сторона – Замовник або Виконавець.
1.1.27. Сторони – Замовник та Виконавець разом.
1.1.28. Територія – місце, де, як правило, надається більша частина Послуг в офлайн форматі, – приміщення за адресою: 08325, Київська обл., Бориспільский район, с. Щасливе, вул.Героїв Майдану,15. Виконавець може визначити іншу адресу Території, а також інше місце надання Послуг.

1.2. Визначення термінів та скорочень, які наведені вище, мають тотожне значення як при вживанні в однині, так і в множині.

1.3. В Додатках до Договору, інших документах, що оформлюються відповідно до Договору, можуть міститися визначенні інших термінів.

1.4. Договір є договором приєднання. Договір не є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України, Виконавець має право відмовити окремій особі в укладанні з нею Договору.

1.5. Порядок укладання Договору:

1.5.1. Основний порядок укладання Договору:

1. Особа, яка бажає стати Замовником за Договором, ознайомлюється з умовами Договору, та у разі повного розуміння та прийняття таких умов подає Виконавцю заповнену Заяву на отримання Послуг, що є повним та безумовним акцептом Замовником умов Договору;

2. У разі згоди Виконавця на укладання Договору з конкретним Замовником Виконавець погоджує Заяву на отримання Послуг шляхом її підписання.
Договір вважається укладеним з конкретним Замовником в момент погодження Виконавцем Заяви на отримання Послуг.

1.5.2. Окрім способу, передбаченого в п. 1.5.1 Договору, акцептування Договору/приєднання до умов Договору Замовником можливо шляхом здійснення однієї або кількох з таких дій:

а) Оплати Послуг Замовником або іншою особою за Замовника;

б) Фактичного споживання Дитиною Послуг.

1.5.3. Договір вважається укладеним у порядку згідно з п. 1.5.2 Договору лише у разі відсутності заперечень Виконавця щодо укладання Договору з конкретною особою у якості Замовника. Якщо мали місце обставини, передбачені в пп. а п. 1.5.2 Договору (оплата Послуг), але фактично Послуги не надавалися і Виконавець висловив свої заперечення щодо укладання Договору з конкретною особою, Договір вважається неукладеним. 
Якщо Послуги фактично надавалися, Договір вважається укладеним в момент виникнення передбаченої п. 1.5.2 Договору умови, яка була першою у часі. Якщо після цього Виконавець висловив свої заперечення щодо укладання Договору з конкретним Замовником, Договір вважається розірваним в день, коли Виконавець повідомив Замовника про таке розірвання. При цьому фактично надані Послуги підлягають оплаті Замовником відповідно до умов Договору.

1.5.4. Сторони можуть укласти Договір шляхом його підписання як окремого документа. 

1.6. Якщо Договір укладався у спосіб згідно з п. 1.5.2 Договору, Замовник зобов’язується негайно ознайомитися з умовами Договору.

1.7. Прийняття Замовником умов Договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника з усіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, тяжких обставин тощо.

1.8. Акцептуванням Договору Замовник підтверджує та гарантує, що укладання Договору здійснюється за попередньої, безумовної згоди іншого із батьків Дитини.

1.9. Місцем укладення цього Договору є місцезнаходження Виконавця.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Замовник замовляє та зобов’язується оплатити, а Виконавець зобов’язується надати Послуги з позашкільної освіти (групові та/або індивідуальні Заняття з англійської мови, які можуть включати елементи позашкільної освіти за іншими напрямками: образотворче мистецтво тощо), а також суміжні послуги: з денного догляду та інші Послуги, якщо це передбачено Договором та/або домовленістю Сторін.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Строк надання Послуг: день початку надання Послуг – перше у часі Заняття, що проводиться з Дитиною; останній день надання Послуг визначається згідно з умовами замовленого Пакету (як правило, 10 місяців з моменту початку надання Послуг), якщо інше не встановлено окремо.

3.2. Безпосередній отримувач Послуг – Дитина.

3.3. Послуги надаються з врахуванням Розкладу, освітньої програми, навчального плану та інших документів Виконавця.

3.4.Послуги надаються, як правило, на Території. Виконавець може встановити інше місце надання Послуг таЇ/або проводити Заняття онлайн (дистанційно), як правило в Синхронному режимі. Особливості надання Послуг дистанційно визначаються окремо. 
Про проведення Занять онлайн Виконавець попереджає шляхом розміщення інформації на Веб-сайті, у куточку «Інформація для батьків» та/або в порядку згідно з п. 10.6-10.7 Договору не пізніше ніж за три календарні дні до проведення Заняття, якщо більш короткий термін не зумовлено форс-мажорними обставинами.

3.5. Послуги у формі проведення групових Занять для Дитини надаються у дні та час, визначені Розкладом для групи, в яку Дитину зараховано для відвідування групових Занять. Послуги у формі індивідуальних Занять  надаються у дні та час, погоджені Сторонами окремо.

3.6. Групу, яку відвідує Дитина для отримання Послуг, що надаються у формі групових Занять, визначає Виконавець з урахуванням рівня володіння Дитиною англійською мовою та віку Дитини. Якщо рівень володіння англійською не комфортний Дитині для навчання у запропонованій групі, Виконавець має право перевести Дитину в іншу за віком та/або рівнем групу.

3.7. Виконавець має право оптимізувати Розклад і об'єднувати групи. Такі об'єднання можливі з врахуванням навчального рівня та віку Дитини. В разі, якщо Виконавець прийме рішення про об'єднання груп, сумарна кількість учнів в новоствореній групі не може перевищувати 10 осіб.

3.8. Тривалість одного Заняття становить від 45 до 90 хвилин (конкретна тривалість визначається Виконавцем з врахуванням віку Дитини та групи, в якій відбувається групове Заняття).

3.9. Після проходження Дитиною кожних 2 місяців навчання Виконавець надає Замовнику рекомендації на наступну Навчальну траєкторію. За результатами таких рекомендацій Сторони погоджують Індивідуальний план.

3.10. Виконавець надсилає Замовнику на надані Замовником Виконавцю засоби зв’язку Індивідуальний план на відповідну Навчальну траєкторію з зазначенням Послуг, які надаються в межах такої Навчальної траєкторії. У разі відсутності заперечень Замовника протягом 7 робочих днів після надсилання Виконавцем Індивідуальний план вважається погодженим, Замовник повинен оплачувати Послуги, визначені Індивідуальним планом. 

3.11. Послуги, надання яких припадає на святкові дні, підлягають Відпрацюванню. 

3.12. Пропуск Дитиною Занять та Відпрацювання.

3.12.1. Якщо Заняття згідно з Розкладом припадає на святковий день або не було проведено з вини Виконавця, Виконавець визначає час Відпрацювання (проведення) такого Заняття. Невідвідування Дитиною Заняття, що підлягає відпрацюванню згідно з цим пунктом, не з вини Виконавця підлягає Відпрацюванню в порядку згідно з п. 3.12.2  Договору.

3.12.2. Відпрацювання групового Заняття, яке не було відвідане Дитиною не з вини Виконавця:

3.12.2.1. Заняття підлягають Відпрацюванню, якщо:

1)    Замовник повідомив Виконавця про невідвідування Заняття (або кількох Занять із зазначенням дат таких Занять) не менше як за 7 календарних днів до проведення відповідного Заняття;
2)     Замовник повідомив Виконавця про невідвідування Заняття до початку такого Заняття та надав медичних документ, згідно з яким Дитина не могла відвідувати Заняття у зв’язку зі станом її здоров’я.

3.12.2.2. Порядок відпрацювання Заняття: Виконавець пропонує Замовнику/Дитині щонайменше 4 варіанти Занять, які можна відвідати в порядку Відпрацювання протягом місяця після того, як відновилася можливість Дитини відвідувати Заняття, але в будь-якому разі Відпрацювання повинно відбутися не пізніше аніж протягом двох місяців з дати Заняття, яке підлягає Відпрацюванню.

3.12.3. Індивідуальне Заняття підлягає Відпрацюванню, якщо про його невідвідування Замовник/Дитина попередили не менше, як за 24 години до його проведення. 
Якщо про неможливість відвідування індивідуального Заняття Замовник/Дитина попередили не менше, як за 4 години до його проведення, таке Заняття підлягає оплаті у розмірі 50 % вартості такого Заняття (Замовник сплачує розумну плату у зазначеному розмірі).
Якщо про неможливість відвідування індивідуального Заняття Замовник/Дитина попередили менше, як за 4 години до його проведення, таке Заняття підлягає 90 % оплаті (Замовник сплачує розумну плату у розмірі 90 % вартості такого Заняття).

3.12.4. В інших випадках пропуску Занять, такі Заняття підлягають 100 % оплаті Замовником (Сторони обумовили, що розумна плата за такі Заняття встановлюється на рівні 100 % вартості відповідних Занять). 

3.13. Правила відвідування Занять та/або Території, поводження і безпеки:

3.13.1. До відвідування Території допускаються (якщо інше не встановлено Правилами або чинним законодавством, зокрема санітарно-гігієнічними вимогами) Законні представники, Довірені особи, в разовому порядку – інші особи за погодженою Виконавцем заявою;
3.13.2. Не рекомендується відвідувати Територію під час проведення Занять, забирати Дитину посеред Заняття;
3.13.3. Дитина, Замовник, Довірені особи т повинні неухильно виконувати всі вказівки Виконавця;
3.13.4. Дитина при відвідуванні Території, на Заняттях повинна мати охайний вигляд: 
-    чисто вимита і причесана;
-    у чистому одязі і взутті, одягнена по сезону згідно погодних умов;
-    з носовою хусткою і гребінцем;
3.13.5. Перед Заняттям Замовнику необхідно вийняти з кишень одягу Дитини будь-які тверді предмети, а також мобільні телефони, гаманці та інші цінні речі.
3.13.6. Перед прибуттям Дитини на Територію Замовник повинен перевірити/зав'язати Дитині шнурки, перевірити, щоб ніякі інші частини одягу та тіла (шарф, пасок, волосся тощо) не могли зачепитись і призвести до виникнення небезпечних ситуацій, що загрожуватимуть життю та здоров'ю Дитини та/або третіх осіб.
3.13.7. Замовник зобов'язується протягом усього періоду виконання своїх зобов'язань за цим договором, особливо під час відвідування дитиною занять Виконавця, суворо стежити за психічним і фізичним станом Дитини. В разі виникнення конфліктних ситуацій і психологічних навантажень Дитини, які можуть в дні проведення занять шкідливо впливати на виконання ним своїх зобов'язань за цим договором та заважати Виконавцю належним чином надавати послуги, виконавець має право призупинити в односторонньому порядку надання послуг за цим договором та відсторонити Дитину від відвідування заняття, про що сторонами складається акт у письмовій формі. 
3.13.8. Дитина старше 10 років може залишати Територію самостійно.

3.14. Інші правила відвідування Занять та/або Території, поводження і безпеки визначаються Правилами.

3.15. За кількістю та якістю Послуги повинні відповідати наступним критеріям:

3.15.1. освітні послуги відповідають освітній програмі Виконавця та плану Виконавця; 
3.15.2. послуги надаються у визначений Договором час.

3.16. Сторони можуть оформити Акт після закінчення окремого періоду надання Послуг, протягом якого мало місце надання Послуг за цим Договором. Період надання Послуг, надання яких підтверджується окремим Актом, визначається в такому Акті (квартал, весь період надання Послуг за Договором, інший період).

3.17. Виконавець надає Акт Замовнику або Довіреним особам у двох примірниках або шляхом надсилання Замовнику в порядку згідно з п. 10.6-10.7 Договору. За вимогою Виконавця Замовник або Довірені особи засвідчують отримання Акта підписом. 
3.18. Акт підписується Замовником, один підписаний Замовником примірник Акта повертається Замовником Виконавцю не пізніше 7 (семи) робочих днів після його отримання Замовником або Довіреними особами від Виконавця. Якщо Замовник у встановлений строк не підписав Акт та не надав на нього письмові зауваження у встановлений цим пунктом Договору строк, Акт вважається узгодженим (підписаним) Замовником, а Послуги згідно з таким Актом такими, що були надані належної якості та в об’ємі, визначеному Договором.
3.19. Послуги вважаються наданими та прийнятими Замовником за підсумками кожного календарного місяця незалежно від наявності у Сторін підписаного Акта, за умови, що протягом семи календарних днів після закінчення відповідного календарного місяця Замовником не було письмово заявлено претензій щодо надання Послуг.
3.20. При ініціюванні дострокового припинення/розірвання Договору у період між ініціюванням припинення/розірвання Договору та датою припинення/розірвання Договору Послуги надаються на загальних підставах та підлягають оплаті незалежно від фактичного відвідування Занять та/або Території Дитиною. В такому випадку Послуги вважаються наданими належним чином у повному обсязі та належної якості, якщо інше не встановлено угодою Сторін чи Договором.

4. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. Замовник має обов’язки, встановлені цим Договором та чинним законодавством, в тому числі наступні:

4.1.2. Забезпечити присутність чистої, охайної, здорової Дитини на Заняттях та/або на Території у час надання Послуг, але не раніше початку часу надання Послуги, якщо інше не обумовлено домовленістю Сторін або Договором (Замовник усвідомлює, що запізнення чи відсутність Дитини на Заняттях може мати своїм наслідком відповідний рівень знань, умінь та навичок Дитини). 
4.1.3. Вчасно забирати Дитину віком менше 10 років з Території  (якщо Послуги  надаються на Території).
Обов’язок забирати Дитину вчасно вважається виконаним Замовником належним чином, якщо Дитина, Довірені особи залишили місце надання Послуг не пізніше, ніж через 10 хвилин після закінчення надання Послуг у конкретний день. 
У разі, якщо Дитина та/або Довірені особи знаходяться на місці надання Послуг після вказаного часу, Замовник вважається таким, що неналежним чином виконав свій обов’язок щодо своєчасного прийняття Дитини. В такому разі Замовник сплачує додаткові послуги з догляду за Дитиною (вважається, що Замовник замовляє, а Виконавець надає «Чергова група» та/або Послугу «Клубний час»).
4.1.4. Забезпечити Дитину необхідними навчальними матеріалами (підручниками, зошитами на друкованій основі), відповідно до  визначеного Виконавцем переліку, канцелярським приладдям.
4.1.5. Ставитись з повагою до осіб, що знаходяться на Території та/або приймають участь в процесі надання Послуг.
4.1.6. Дбайливо ставитися до майна Виконавця та майна третіх осіб, які знаходяться на Території, відшкодувати збиток, заподіяний Замовником, Дитиною або Довіреною особою Виконавцю або третім особам під час надання Послуг
У разі псування майна Виконавця або третіх осіб Замовником, Дитиною або Довіреною особою, Замовник за власний рахунок відновлює або компенсує вартість такого майна у строк не більше трьох робочих днів з моменту повідомлення Замовника про таке псування (форма та результати відновлення мають бути погоджені Виконавцем або власником майна). 
У разі знищення майна Виконавця або третіх осіб Замовником, Дитиною або Довіреною особою Замовник у строк не більше трьох робочих днів з моменту знищення за власний рахунок (за вибором власника зіпсованого майна): 

−    замінює знищене майно на аналогічне майно або 
−    компенсує суму, що покриває вартість знищеного майна та вартість доставки та установки (за необхідності) такого майна станом на дату компенсації.

4.1.7.  Контролювати дії Дитини і нести відповідальність за дії і безпеку Дитини, в т.ч. на Території, до моменту передачі Дитини Виконавцю та з моменту прийняття Дитини, якщо інше не встановлено угодою Сторін.
Моментом передання Дитини від Замовника Виконавцю вважається момент, в який Дитина знаходиться на Території і Замовник або Довірена особа особисто передають Дитину Виконавцю та втрачають візуальний та вербальний контакт з Дитиною. Якщо Дитина самостійно прибуває на Територію, Замовник несе за Дитину відповідальність до моменту початку Заняття (при умові, що Дитина знаходиться на Занятті у визначеному Виконавцем приміщенні). 
Моментом передання Дитини від Виконавця Замовнику вважається момент, в який Замовник або Довірена особа приймає Дитину у Виконавця/Залученої особи (встановлює візуальний та вербальний контакт з Дитиною). Якщо Дитина самостійно залишає Територію, Замовник несе за Дитину відповідальність з моменту закінчення Заняття.
4.1.8. У разі погодження Виконавцем присутності Замовника на Території та/або під час надання Послуг: 

−    не заважати проведенню Заняття, 
−    не порушувати хід Заняття, 
−    не висловлювати під час Заняття оцінок та коментарів, 
−    не давати Дитині неузгоджені із Виконавцем вказівки;
−    поводитися ввічливо та з повагою стосовно присутніх осіб;
−    відключити мобільний телефон або перевести його в беззвучний режим;
−    не розмовляти по телефону та іншим засобам зв’язку;
−    перебувати на Території в бахілах;
−    виконувати вказівки Виконавця та/або Залучених осіб.

4.1.9. Не передавати Дитину Виконавцю та не допускати знаходження Дитини на Території або під час виїзних заходів, організованих Виконавцем, у разі підозри на наявність/ознак у Дитини вірусних чи бактеріальних інфекцій (температура 37 градусів і вище, нежить, кашель, сип невідомого походження, скарги Дитини на погане самопочуття тощо) чи будь-яких інших захворювань, які несуть потенційну загрозу іншим особам. 
У разі хвороби Дитини або наявності у Виконавця або Залучених осіб підстав підозрювати хворобу, Виконавець має право відмовити Дитині у перебуванні на Території без зменшення вартості Послуг.
Підстави підозрювати хворобу визначаються Залученими особами самостійно.
4.1.10. Компенсувати Виконавцю його додаткові витрати на Дитину, зокрема встановлені п. 6.6 Договору. 
4.1.11. Сприяти та забезпечувати виконання Дитиною вимог, встановлених Виконавцем, зокрема передбачених Договором та Правилами. 
4.1.12. Не здійснювати Запис на Території та/або під час Занять без згоди Виконавця. При цьому навіть при наявності прямої згоди Виконавця інші особи мають право вимагати припинити Запис щодо них або їхніх неповнолітніх дітей. В такому випадку Замовник повинен припинити Запис щодо таких осіб.
4.1.13.  Не розміщати в мережі Інтернет та в інших джерелах розповсюдження інформації зроблені під час надання Послуг або на Території результати Записів, що містять зображення та/або голос  інших осіб без їхньої згоди.
4.1.14. Своєчасно надавати Виконавцю актуальну інформацію:

●    про Дитину, Законних представників та Довірених осіб, 
●    про стан здоров’я Дитини, в тому числі, але не виключно, щодо можливих алергічних реакцій, хронічних захворювань, меж фізичного навантаження, які припустимі для Дитини, психічних розладів Дитини, в тому числі в анамнезі та у стадії ремісії, фобій (за вимогою Виконавця Замовник надає відповідні медичні документи) тощо,
●    іншу інформацію, яку Виконавець повинен врахувати під час надання Послуг.

4.1.15. До початку надання Послуг, якщо інше не буде погоджено Виконавцем (в т.ч. усно), надати Виконавцю:

1)    Заповнені та підписані Замовником відповідно до затверджених Виконавцем форм: 

-    Заяву на отримання Послуг,
-    Згоду Замовника, в яких  вказані достовірні дані та відомості;

2)    Копію свідоцтва про народження Дитини;
3)    Копії паспортів Батьків;
4)    Копії паспортів всіх Довірених осіб та підписані кожною Довіреною особою Згоду Довіреної особи (згідно із затвердженою Виконавцем формою);
5)    Копії документів, що підтверджують наявність в окремих осіб повноважень щодо Дитини (рішення суду, довіреності), а також документів (рішення суду) щодо позбавлення батьківських прав або встановлення порядку спілкування з Дитиною тощо
Під час подання копії відповідного документа Замовником пред’являється оригінал відповідного документа.
Якщо документи або копії документів надавалися Виконавцю раніше та не втратили актуальність – вони можуть не надаватися.

4.1.16. Після перенесеного Дитиною, що відвідує Територію, інфекційного захворювання надати Виконавцю оригінал медичної довідки закладу охорони здоров'я, підписаної лікарем-педіатром або лікарем загальної практики – сімейним лікарем, або фізичної особи, що має ліцензію на здійснення медичної практики, про відсутність інфекційних захворювань та можливість перебування Дитини в дитячому колективі. 
4.1.17.  Ознайомитися з документами Виконавця, розміщеними у розділі Веб-сайту «Правила і норми» та/або у куточку «Інформація для батьків» та виконувати вимоги таких документів, забезпечити ознайомлення Довірених осіб з такими документами та виконання їхніх вимог.
4.1.18. Направляти повідомлення, документи, інформацію, що адресується Виконавцю, щодо виконання цього Договору на адресу Виконавця.

4.2.  Замовник має права, встановлені цим Договором та чинним законодавством, в тому числі наступні:

4.2.1. Отримувати від Виконавця  інформацію з питань організації надання Послуг.
4.2.2. Визначити Довірених осіб, які можуть виконувати окремі функції Замовника (приймати/передавати Дитину тощо), забезпечивши ознайомлення такими особами з Договором та виконання такими особами норм Договору та надавши Виконавцю відповідну інформацію та документи щодо Довірених осіб не пізніше як за один робочий день до дня, коли очікується виконання функцій Замовника конкретною особою вперше. У виключних випадках Замовник може повідомити Виконавця про Довірених осіб за допомогою програми вайбер, телефонного дзвінка або смс на номер +380____________, повідомивши прізвище, ім’я та по-батькові Довіреної особи. 
4.2.3. Довірені особи мають пред’явити представнику Виконавця оригінал документа, що посвідчує особу (паспорт, посвідчення водія тощо), а Виконавець має право знімати копії, в т.ч. фотографувати, такі документи та зберігати їхні копії.
4.2.4. В односторонньому порядку розірвати Договір, повідомивши про це письмово Виконавця за тридцять календарних днів до дня розірвання, якщо інше не встановлено Договором. При цьому Послуги, що припадають до моменту розірвання Договору, підлягають оплаті в повному обсязі та вважаються наданими незалежно від фактичного відвідування Дитиною Занять, зокрема відповідно до погодженого Пакету.
4.2.5. Знаходитися на Території у відведеному для відвідувачів місці протягом не більше як 10 хвилин до початку та після надання Послуг у конкретний день (інші частини Території Замовник може відвідувати виключно з прямого дозволу Виконавця, виконавши, за рішенням Виконавця, додаткові вимоги: наявність змінного взуття/бахіл, засобів індивідуального захисту, підтвердження стану здоров’я  тощо), якщо інше не встановлено Договором або угодою Сторін.
4.2.6. Знаходитися поряд з Дитиною на Території та/або під час Занять, якщо це буде погоджено Виконавцем.
4.2.7. Отримувати документи, що підтверджують здійснення оплати за Договором, якщо видання таких документів Виконавцем передбачено законодавством.
4.2.8.  Ознайомлюватися з внутрішніми документами Виконавця, що стосуються безпосереднього процесу надання Послуг та затверджені Виконавцем, зокрема шляхом ознайомлення з ними на Веб-сайті та/або у куточку «Інформація для батьків». 
4.2.9. Вносити пропозиції та зауваження щодо удосконалення надання Послуг.
4.2.10. Відвідувати батьківські зустрічі, зокрема за участю Залучених осіб.
4.2.11. Здійснювати оплату Послуг наперед (раніше строків, встановлених Договором).

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець має обов’язки, встановлені цим Договором та чинним законодавством, в тому числі наступні:

5.1.1. Забезпечити дотримання прав Дитини та Замовника відповідно до чинного законодавства.
5.1.2. Інформувати Замовника про правила та умови надання Послуг, про вимоги щодо організації надання Послуг, їх змісту, про права і обов'язки Сторін під час надання та отримання Послуг.
5.1.3.  Ознайомити Замовника з локальними актами Виконавця, що стосуються безпосереднього процесу надання Послуг та затверджені Виконавцем, зокрема шляхом розміщення для ознайомлення з ними на Веб-сайті та/або у куточку «Інформація для батьків».
5.1.4. Зберегти місце за Дитиною у випадку її захворювання або санаторно-курортного лікування за умови своєчасного внесення плати за Послуги.
5.1.5. У ході виконання Договору ставитися з повагою та увагою до Дитини та Замовника. 
5.1.6. Надавати Замовникові відповідну інформацію в порядку та строки, передбачені Договором та чинним законодавством. 
5.1.7. Забезпечити відповідно до критеріїв, встановлених Виконавцем та чинним законодавством, безпечне середовище на Території з метою забезпечення належних і безпечних умов навчання, виховання, розвитку Дитину.
5.1.8. Затвердити та виконувати документи з безпеки життєдіяльності дітей.
5.1.9. Повідомляти про погіршення стану здоров’я Дитини (висновок про погіршення стану здоров’я Дитини може ґрунтуватися на скаргах Дитини, спостереженнях Залучених осіб тощо). Обов’язок вважається виконаним у разі повідомлення Замовника або будь-якої Довіреної особи телефоном, Вайбером або у інший, обраний Виконавцем, спосіб.
5.1.10. У разі якщо Замовник не прийняв Дитину після закінчення надання Послуг в конкретний день, Виконавець забезпечує Дитині необхідні умови догляду до моменту прийняття Дитини. В такому випадку вважається, що Замовник замовляє, а Виконавець надає Послугу «Чергова група» та/або Послугу «Клубний час»).
5.1.11. Виконувати законні вимоги щодо Дитини представників органів державної влади чи Законного представника Дитини.
5.1.12. Інформувати Замовника за його запитом усно про діяльність Дитини, її розвиток.
5.1.13. Розмістити Розклад в доступному для Замовника місці (на Території, Веб-сайті тощо – за вибором Виконавця).
5.1.14. Надавати відповіді на запити Замовника, що стосуються надання Послуг. 
5.1.15. Надавати Дитині невідкладну домедичну допомогу власними засобами за допомогою Залучених осіб, які мають необхідні знання, або шляхом звернення до осіб, що мають право здійснювати медичну або домедичну практику. Вибір особи для надання Дитині домедичної допомоги Виконавець здійснює самостійно, керуючись інтересами Дитини та чинним законодавством. Витрати Виконавця на домедичну допомогу Дитині сторонніх осіб підлягають компенсації Замовником на підставі рахунку Виконавця.
5.1.16. Дотримуватися загальноприйнятих норм етики та моралі.
5.1.17. Сприяти формуванню у Дитини навичок гігієни та здорового способу життя.
5.1.18. Сприяти розвитку потенціалу Дитини. 
5.1.19. Нести відповідальність за Дитину згідно з Договором та чинним законодавством.
5.1.20. Надавати результати Записів, що здійснювалися Виконавцем на Території та/або під час надання Послуг, у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством, якщо такі результати зберігаються Виконавцем.
5.1.21. Не розголошувати інформацію про стан здоров’я Дитини, якщо цього не вимагають інтереси Дитини, якщо інше не встановлено чинним законодавством;
5.1.22. Дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних» при обробці персональних даних.

5.2.Виконавець має права, встановлені цим Договором та чинним законодавством, в тому числі наступні:

5.2.1. Вільно організовувати освою діяльність, зокрема визначати та змінювати форми надання Послуг, форму освіти, освітні програми, кількість та тривалість Занять, використовувати необхідні матеріали тощо.
5.2.2. Відмовити Замовнику та/або Довіреним особам та/або Дитині в перебуванні на Території та/або під час надання Послуг, в наданні Послуг (призупинити в односторонньому порядку  виконання зобов’язання щодо надання Послуг), якщо в результаті поведінки зазначених осіб або інших факторів, пов’язаних з їхнім перебуванням у місці надання Послуг, може виникнути загроза фізичному чи емоційному здоров’ю присутніх (в т.ч. самої Дитини) або в інших випадках, які Виконавець визнає обґрунтованими на власний розсуд (порушення встановлених правил, невиконання вказівок представників Виконавця, вимог техніки безпеки, санітарно-епідемічних вимог, груба неповага до присутніх, псування майна, паління, прийом алкоголю або наркотичних препаратів, знаходження в стані алкогольного чи іншого сп’яніння тощо). 
У разі відмови у зазначених випадках у перебуванні у місці надання Послуг на вимогу Виконавця відповідні особи повинні негайно залишити місце надання Послуг. 
У разі відмови Дитині у перебуванні у місці надання Послуг Замовник зобов’язаний не передавати Дитину або, якщо вказані в цьому пункті Договору обставини виникли після передання Дитини Виконавцю, забезпечення залишення Дитиною місця надання Послуг у найкоротші строки (до однієї години з моменту вимоги Виконавця). 
У разі невиконання  вимоги Виконавця на підставі цього пункту Договору Замовник сплачує штраф у розмірі 25 % Місячного платежу за Пакетом, Послуги за яким надаються у місяці порушення, за кожне порушення.
5.2.3. Відмовити у переданні Дитини віком менше 10 років особі, яку Замовник не визначив як Довірену особу. У виключних випадках Замовник може повідомити про Довірених осіб за допомогою письмового повідомлення у програмі вайбер, або смс на визначені Закладом канали зв’язку з куратором класу (визначено для кожного класу окремо в Правилах внутрішнього розпорядку та поведінки у Закладі або інформація надається Батькам окремо), повідомивши прізвище, ім’я та по-батькові Довіреної особи.
5.2.4. Відмовити Замовнику або Довіреним особам передати Дитину віком менше 10 років, якщо такі особи знаходяться в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, а також Довіреним особам, які не пред’явили документ, що посвідчує їхню особу. При цьому Виконавець забезпечує Дитині необхідні умови догляду, якщо інше не передбачено Договором, до моменту прийняття Дитини Замовником або Довіреними особами належним чином (в такому випадку вважається, що Замовник замовляє, а Виконавець надає Послугу «Чергова група» та/або Послугу «Клубний час»).
5.2.5. Розірвати Договір в односторонньому порядку:

1) Визначивши таку необхідність на власний розсуд (без пояснення причин), повідомивши про це Замовника не менше як за тридцять календарних днів до дня розірвання Договору, якщо інше не встановлено Договором. Договір вважається розірваним з дати, вказаної у повідомленні про розірвання Договору;
2) У разі несплати Замовником вартості Послуг. Договір вважається розірваним в момент повідомлення Замовника Виконавцем, якщо інший строк розірвання не визначено Виконавцем;
3) Повідомивши про розірвання Договору Замовника за 24 години до розірвання Договору, якщо в результаті поведінки Замовника та/або Дитини та/або Довірених осіб або інших факторів, пов’язаних з їхнім перебуванням у місці надання Послуг, може виникнути загроза фізичному чи емоційному здоров’ю присутніх (в т.ч. самої Дитини), зокрема в наступних випадках: порушення Замовником та/або Довіреними особами вимог законодавства, встановлених Виконавцем правил поведінки, невиконання вказівок Залучених осіб, вимог техніки безпеки життєдіяльності, груба неповага до присутніх, псування майна Виконавця чи третіх осіб, прийом на Території Замовником та/або Довіреними особами алкоголю або наркотичних препаратів, паління, знаходження в стані алкогольного чи іншого сп’яніння тощо. 
В таких випадках Договір вважається розірваним  через 24 години після повідомлення Замовника, якщо інше не встановлено в самому повідомленні. При цьому оплачені Замовником кошти Виконавцем не повертаються, оплачені Послуги вважаються наданими в повному об’ємі та належної якості.

5.2.6. Встановлювати на Території системи, що впливають на мікроклімат приміщення: кондиціонери, зволожувачі тощо (акцептуванням умов Договору Замовник надає свою згоду на встановлення та використання на Території таких систем).
5.2.7. Вносити зміни в Розклад, переносити Заняття, заміняти одні Заняття іншими, переводити Дитину до іншої групи (з врахуванням її рівня володіння англійською мовою та віку).
5.2.8. Викликати швидку невідкладну допомогу для Дитини, звертатися до осіб, які мають право здійснювати медичну практику, для надання Дитині термінової медичної/домедичної допомоги. Вибір особи для надання Дитині медичної/домедичної допомоги Виконавець здійснює самостійно. Витрати Виконавця на медичну/домедичної допомогу Дитині сторонніх осіб підлягають компенсації Замовником протягом 5 робочих днів з моменту повідомлення  Замовнику про такі витрати.
5.2.9.  Не допустити Дитину на Територію у разі попередньої відсутності Дитини на Території  у визначений для надання замовлених Послуг час протягом двох і більше днів підряд без оригіналу медичної довідки закладу охорони здоров'я, підписаної лікарем загальної практики – сімейним лікарем, або фізичної особи, що має ліцензію на здійснення медичної практики, про відсутність інфекційних захворювань та можливість перебування Дитини в колективі, якщо Замовник не повідомив про відсутність Дитини за три дні до першого дня такої відсутності.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість Послуг визначається в Додатку 1. Вартість та порядок оплати Послуг можуть бути визначені в окремій двосторонній угоді до Договору.

6.2. Загальна ціна Договору визначається як сума вартості всіх наданих Послуг за цим Договором.

6.3. Одиниці виміру господарської операції визначаються в Додатку 1, інших документах, які оформлюються в рамках надання Послуг.

6.4. Замовник надає Виконавцю докази оплати не пізніше ніж в перший день надання Послуг після здійснення оплати, якщо інший термін не буде встановлено Виконавцем.

6.5. В призначенні платежів Замовник має вказати зокрема наступну інформацію: назву Послуг, прізвище та ім’я Дитини.

6.6. До вартості Послуг, визначеної Договором, не входить:

● вартість послуг третіх осіб щодо надання Дитині медичної та/або домедичної допомоги;
● вартість екскурсій, вхідних квитків в музеї, зоопарки і т.п., вартість проїзду Дитини під час виїзних заходів поза межами міста (якщо рішенням Виконавця не буде встановлено, що вартість таких заходів входить в загальну вартість відповідної Послуги);
● інші витрати, якщо інше прямо не встановлено умовами надання Послуг або домовленістю Сторін.
Попередня компенсація вартості зазначених в цьому пункті Договору витрат Виконавця здійснюється Замовником не пізніше ніж за один робочий день до дня очікуваних витрат, остаточний розрахунок здійснюється на наступний день здійснення таких витрат, якщо інше не встановлено Виконавцем.

6.7. Виконавець  має право змінювати розмір плати за Послуги, про що Виконавець повідомляє на Веб-сайті не пізніше ніж за 14 днів до дати вступу в силу відповідних змін.

6.8. Якщо законодавством визначено застосування розумної плати, Сторони визнають розмір такої плати на рівні 90 % від встановленої Договором вартості відповідних Послуг, якщо інше не встановлено Договором.

6.9.    Розірвання Договору за ініціативою Замовника можливе при відсутності заборгованості Замовника за Договором.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Кожна зі Сторін несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, передбачену Договором та чинним законодавством України.
7.2. Сторони звільняються від відповідальності (сплати пені, інших штрафних санкцій) за невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків за Договором, що сталося під час дії обставин непереборної сили/форс-мажору. До обставин непереборної сили/форс-мажору Сторони домовилися віднести зокрема наступні обставини: стихійні лиха, аварії, техногенні катастрофи, бойові дії, акти громадянської непокори, карантин, епідемії, воєнний стан, режим надзвичайної ситуації, порушення роботи цифрових каналів передачі даних або обладнання третьої сторони, яке Сторони використовують в процесі надання Послуг, відповідні рішення органів влади чи місцевого самоврядування, неналежне виконання чи затримка виконання обов’язків органами державної влади та місцевого самоврядування, а також суб’єктами господарської діяльності незалежно від форми власності, з діяльністю яких пов'язане виконання своїх зобов'язань та надання Послуг зі сторони Виконавця, інші обставини, усунути дію яких не в силах Сторін. Виконавець має право прийняти рішення про призупинення надання Послуг на час дії таких обставин або на власний розсуд організувати процес надання Послуг в умовах форс-мажору, для чого можуть застосовуватися форми та методи навчання, передбачені чинним законодавством України, зокрема дистанційна та інші форми проведення Занять.
7.3. Сторони узгодили, що рішення органів державної влади чи місцевого самоврядування, що унеможливлюють/ускладнюють виконання Виконавцем його обов’язків, визнаються Сторонами обставинами  непереборної сили/форс-мажором на підставі оприлюднення такими органами зазначених рішень або отримання Виконавцем таких рішень безпосередньо від зазначених органів без додаткових підтверджуючих документів, зокрема довідки Торгово-промислової палати України. 
Порушення роботи цифрових каналів передачі даних або обладнання третьої сторони, яке Сторони використовують в процесі надання Послуг, може бути підтверджено будь-якими розумними доказами.
7.4. У разі прострочення виконання Замовником грошових зобов’язань, Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі 1,5 % за кожен день прострочення від суми простроченого зобов’язання.
7.5.  У разі покладення на Виконавця обов’язку компенсації шкоди, завданої здоров’ю та/або життю Дитини, Виконавець компенсує таку шкоду одноразово в межах суми, що не перевищує 200% Місячного платежу за Пакетом, Послуги за яким надавалися у місяці завдання шкоди.
7.6.  Виконавець не несе відповідальність за шкоду, завдану Дитині та/або Замовнику у разі невиконання Замовником, Довіреними особами та/або Дитиною вимог Договору та чинного законодавства, вимог представників Виконавця та/або невживання Замовником/Довіреною особою заходів забезпечення безпеки Дитини, про необхідність вживання яких Замовник/Довірена особа знали або повинні були знати, а також якщо шкода завдана не з вини Виконавця. Виконавець не несе відповідальність за шкоду, завдану Замовнику розірванням Договору, в тому числі за ініціативою Виконавця.
7.7. Виконавець не несе відповідальності за залишені на Території речі Замовника, Дитини або інших осіб.
7.8. Замовник несе відповідальність за дії Довірених осіб.
7.9.  У разі факту перебування Замовника або Довірених осіб без дозволу Виконавця на окремих частинах Території (зокрема, в місці перебування інших дітей), якщо таке перебування стало або могло стати причиною хвороби осіб, які перебували на таких частинах Території, Замовник сплачує штраф у розмірі 50 % Місячного платежу за Пакетом, Послуги за яким надавалися у місяці завдання шкоди, а також відшкодовує Виконавцю та/або третім особам завданні  збитки (оплата проведення медоглядів Залучених осіб тощо).
7.10.  У разі ненадання або не повного надання Замовником Виконавцю важливої інформації, що має враховуватися при наданні Послуг (щодо здоров’я Дитини та іншої), Виконавець не несе відповідальності за наслідки, причиною які настали в результаті такого ненадання. Замовник відшкодовує Виконавцю всі завдані Виконавцю внаслідок зазначеного ненадання інформації збитки.
7.11.  За порушення будь-якого з положень Договору Виконавець залишає за собою право не допустити Дитину до відвідування Занять та/або заборонити перебувати на Території. При цьому кошти, сплачені за Послуги, Замовнику не повертаються, Послуги вважаються наданими належним чином.
7.12. Замовник несе відповідальність за автентичність наданих ним документів та копій документів та достовірність повідомлених Виконавцю даних.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

8.1. Виконавець має право вносити зміни до Договору (в тому числі до всіх Додатків) шляхом розміщення повідомлення про внесення змін до Договору на Веб-сайті та/або у куточку «Інформація для батьків». У прямо визначених Договором/Виконавцем випадках зміни в Договір вносяться шляхом укладання Сторонами двосторонньої угоди до Договору.
8.2. Розміщення змін на Веб-сайті Виконавця та/або у куточку «Інформація для батьків» є належним виконанням Виконавцем обов’язку щодо дотримання форми та порядку повідомлення Замовника про зміни до Договору.
8.3. Замовник безумовно приймає на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень Виконавця про зміну умов Договору.
8.4.  Розміщення (оприлюднення) інформації у куточку «Інформація для батьків» щодо змін до Договору може бути тимчасовим.


 

9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1. Відповідно до вимог Закону України від 01.06.10 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних» в цілях реалізації договірних правовідносин Виконавець проводить обробку Персональних даних Замовника, Дитини та Довірених осіб за правилами чинного законодавства. 
9.2. Шляхом приєднання до Договору Замовник, враховуючи вимоги Закону України «Про захист персональних даних», надає Виконавцю та визначеним Виконавцем особам необмежену строком безвідкличну та безумовну письмову згоду на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення тощо) у будь-якій формі та обсязі усіма можливими способами Персональних даних  Замовника та Дитини, що були або будуть передані Виконавцю з метою організації та надання Виконавцем Замовнику будь-яких послуг, а також здійснення Виконавцем іншої діяльності.
9.3. Приєднанням до Договору Замовник підтверджує:

1) що Замовник надає необмежену строком згоду на обробку Персональних даних Замовника та/або Дитини, які були або будуть отримані Виконавцем;
2) що він належним чином повідомлений (проінформований) Виконавцем про те, що Виконавець є володільцем та розпорядником Персональних даних щодо нього та Дитини, а також отримав інформацію про склад та зміст Персональних даних, що збираються Виконавцем, про джерела збирання, місцезнаходження Персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця та розпорядника Персональних даних, умови надання доступу до Персональних даних, про права суб’єктів персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних»;
3) що він відмовляється від свого права отримувати повідомлення про   передачу/надання доступу до Персональних даних Замовника та/або Дитини третім особам, а Виконавець відповідно не повинен повідомляти Замовника про таку передачу/надання доступу та  звільняється  від відповідальності за нездійснення зазначеного повідомлення;
4) наявність згоди фізичних осіб, Персональні дані яких передаються/можуть передаватися Виконавцю Замовником, на передання Виконавцю та оброблення Виконавцем Персональних даних цих осіб, а також факт ознайомлення цих осіб з їх правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних», інформацією про склад та зміст Персональних даних, що збираються Виконавцем, про джерела збирання, місцезнаходження Персональних даних, мету їх обробки, володільця та розпорядника Персональних даних, його місцезнаходження, умови надання доступу до Персональних даних, про права суб’єктів персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Інформація, навчальні, методичні та інформаційні матеріали, контент Веб-сайту, елементи дизайну, текст, графічні зображення, відео, програми, звуки, будь-які інші об’єкти інтелектуальної власності, дані доступу для до окремої інформації, що надаються відповідно до умов Договору (в тому числі шляхом доступу до відповідних розділів Веб-сайту), призначаються виключно для надання Послуг за Договором і без письмової згоди Виконавця не можуть Батьками, Дитиною, Довіреними особами або іншими особами повністю або частково, в тому числі в мережі Інтернет, передаватися третім особам, поширюватися, розповсюджуватися, розмножуватися/копіюватися, публічно відтворюватися, модифікуватися чи використовуватися в будь-який спосіб з іншою метою, аніж надання Послуг Дитині.
10.2.  Замовник надає свою згоду на здійснення Записів Дитини та Замовника на Території та/або під час проведення Занять (в т.ч. не на Території), при інших обставинах, коли це пов’язано з виконанням Договору, використання Виконавцем будь-яким чином, зокрема публічний показ, відтворення, публічну демонстрацію, розповсюдження, включення Записів у будь-які твори, матеріали та продукції (зокрема, рекламні, інформаційні матеріали тощо), використання результатів Записів будь-яким іншим незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами. Публічний показ, відтворення, розповсюдження, публічна демонстрація, використання будь-яким іншим чином Виконавцем Записів є безоплатними, Замовник зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення, розповсюдження, використання будь-яким чином матеріалів, що включають результати Записів.
10.3. Всі авторські та суміжні права на результати Записів, зазначених п. 10.2 Договору, зокрема право на публічний показ, відтворення, розповсюдження, обробку тощо належать Виконавцю. Акцептом цього Договору Замовник підтверджує, що зі змістом статей 307, 308 Цивільного кодексу України ознайомлений.
10.4. Приєднанням до Договору Замовник надає повноваження Виконавцю надавати від імені Замовника згоду на медичне втручання Дитині, за умови Замовником усного погодження або в іншій формі (телефоном тощо) на таке втручання, або у випадку, коли таке погодження отримати неможливо і медичне втручання необхідне для збереження життя Дитині.
10.5. Приєднанням до Договору Замовник надає згоду на застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу на Дитину. 
10.6. Виконавець має право направляти Батькам (зокрема, Замовнику за Договором) відомості, документи з питань виконання Договору за допомогою поштових відправлень, електронних засобів зв’язку, SMS- повідомлень, з використанням мобільного зв‘язку, мережі Інтернет тощо на поштові адреси, адреси електронної пошти, номери телефонів, акаунти в соціальних мережах, інші засоби зв’язку, що надані Виконавцю Батьками. Направлення документів вказаними в цьому пункті способами, в тому числі без використання кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису), є належними формами (способами) надсилання Виконавцем документів та відомостей. Батьки несуть ризик відслідковування направлення Виконавцем документів та відомостей на засоби зв’язку, надані ними Виконавцю.
10.7. Батьки повинні підписати/погодити та повернути Виконавцю підписані документи (в тому числі, але не обмежуючись, угоди, згоди, акти наданих послуг до Договору), що надіслані/надані Виконавцем Батькам на виконання Договору та потребують погодження та/або підписання Батьками, протягом 7 робочих днів після надсилання таких документів Виконавцем. Такі документи вважаються погодженими/підписаними Батьками у разі, якщо протягом 10 робочих днів після надсилання Виконавцем документів на них не надійшли мотивовані письмові заперечення, якщо інший строк не встановлено окремо.
10.8. Договір діє з дати укладання протягом року (якщо інше не передбачено Договором або угодою Сторін), а в частині взаєморозрахунків – до їхнього повного здійснення.
10.9. Замовник погоджує, що при підписанні документів, які складаються в процесі виконання Договору Виконавець має право використовувати факсимільний підпис (факсиміле).

 

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Черникова Аріна Вололимирівна

ІПН 2893304203
Юридична адреса:
Київ, 04119, вул. Дегтярівська, 25а, к.1., кв. 265
Р/Р UA063052990000026002040126600
ПАТ КБ ПРИВАТБАНК,
МФО 313399.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ ФОП Черникова Аріна Володимирівна

№ 1 від 18 серпня 2021

 

Додаток 1 до Договору надання оплатних послуг (затвердженого наказом ФОП Черникова Аріна Володимирівна

№1 від 18 серпня 2021)

(далі – Додаток 1)

Особливості Послуг та їх оплати

Знижки

1. Неіндивідуальні знижки

1.1. За заявою Замовника неіндивідуальні знижки на Послуги за пунктами 5-7 Додатка 1 надаються на наступних умовах:
1.1.1. Якщо Послуги надаються одночасно двом і більше дітям з однієї сім’ї (рідні або напіврідні, зведені брати та/або сестри, що проживають разом), надається неіндивідуальна знижка у розмірі 10 % на загальну вартість Послуг, що надаються другій і наступній дитині. Якщо дітям надаються Послуги з різною вартістю, знижка надається на Послуги меншої вартості.
1.1.2. У разі повної сплати вартості 10 штук Послуг (повної вартості Пакету) за п. 5  Додатка 1 протягом першого місяця надання Послуг надається неіндивідуальна знижка у розмірі 10 % на загальну вартість таких Послуг.
1.1.3. У разі повної сплати вартості 3 штук (3 місяців) Послуг за п. 5  Додатка 1 надається неіндивідуальна знижка у розмірі 5 % на вартість таких Послуг, що оплачуються наперед. При цьому така знижка не розповсюджується на перший платіж за п. 5  Додатка 1)
1.2. Неіндивідуальні знижки за Договором не додаються: надається одна знижка за вибором Замовника. Про вибір виду знижки Замовник повідомляє Виконавця.
1.3. Виконавець має право в односторонньому порядку встановити інші випадки надання неіндивідуальних знижок.
1.4. У разі застосування неіндивідуальних знижок вартість Послуг визначається з врахуванням таких знижок.

Суміжні послуги

2.  Назва Послуг: «Чергова група»

2.1. Замовник замовляє та зобов’язується оплатити, а Виконавець надати Послуги з догляду за Дитиною, якщо Замовник не прийняв Дитину молодшу 10 років після закінчення надання замовлених Послуг, визначених п. 5-7 Додатка 1 (якщо такі Послуги надавалися не дистанційно).
2.2. Надання Послуг можливе за попереднім узгодженням Сторін (в т.ч. заявою Замовника, погодженою Виконавцем). Також Послуги вважаються замовленими Замовником у разі невиконання Замовником обов’язку щодо своєчасного приймання Дитини у Виконавця після закінчення часу надання інших замовлених Послуг, окрема заява Замовника в такому випадку про замовлення Послуг згідно з п. 2 не вимагається.
2.3. При наданні Послуг Виконавець має право приєднати Дитину до іншої групи дітей, в т.ч. в якій здійснюється освітня діяльність.
2.4. Вартість Послуг – 150 (сто п’ятдесят) грн. 00 коп. за повну або неповну годину часу, протягом якого до 21 год. 00 хв. Дитина перебувала на Території після закінчення надання Послуг з освіти більше 10 хвилин після закінчення часу надання Послуг з освіти. 
2.5. Одиниця виміру Послуги – година (неповна година зараховується як повна).
2.6. Послуги за п. 2 Додатка 1 оплачуються Замовником не пізніше дня надання Послуг.

3.  Назва Послуг: «Клубний час» 

3.1. Замовник замовляє та зобов’язується оплатити, а Виконавець надати Послуги з догляду за Дитиною,  якщо Замовник не прийняв Дитину молодшу 10 років після 21 год 00 хв. (якщо Послуги надавалися не дистанційно).
3.2. Надання Послуг можливе за попереднім узгодженням Сторін (в т.ч. заявою Замовника, погодженою Виконавцем). Також Послуги вважаються замовленими Замовником у разі невиконання Замовником обов’язку щодо своєчасного приймання Дитини після закінчення часу надання інших Послуг, окрема заява Замовника в такому випадку про замовлення Послуг згідно з п. 3 не вимагається.
3.3. Вартість – 500 (п’ятсот) грн. 00 коп. за повну або неповну годину.
3.4. При наданні цих Послуг Виконавець має право самостійно змінити місце перебування Дитини, повідомивши про таке місце Замовника, телефоном, вайбером або у інший, обраний Виконавцем, спосіб.
3.5. Якщо Виконавець змінив місце перебування Дитини відповідно до п. 3.4  Додатка 1, прийняття Дитини Замовником має здійснюватися у місці, визначеному Виконавцем відповідно до п. 3.4  Додатка 1.
3.6. Одиниця виміру Послуги – година (неповна година зараховується як повна).
3.7. Послуги за п. 3 Додатка 1 оплачуються Замовником не пізніше дня надання Послуг.

4. Послуга «Індивідуальний догляд»:

4.1. Замовник замовляє та зобов’язується оплатити, а Виконавець надати Послугу з догляду за Дитиною окремо від інших дітей:
4.1.1. якщо Дитина потребує індивідуального догляду і такий догляд надається Виконавцем в час іншої замовленої Послуги: наприклад, якщо Дитина не може бути присутньою на Заняттях через хворобу і така хвороба була виявлена після передання Дитини Виконавцю і у Замовника не має можливості забрати Дитину молодшу 11 років, та у подібних випадках (у цьому разі Послуга надається незалежно від окремого її замовлення Замовником, окрема заява Замовника на надання такої Послуги не вимагається; про необхідність надання такої Послуги Виконавець повідомляє Замовника за допомогою засобів електронного зв’язку або усно);
4.1.2. в окремих погоджених Сторонами випадках.
4.2. Послуга надається в проміжку часу до 19 год. 00 хв. (далі може надаватися лише Послуга «Клубний час»).
4.3. Вартість Послуги – 200 (двісті) грн. 00 коп. за годину.
4.4. Одиниця виміру Послуги – година (неповна година зараховується як повна).
4.5. Оплата Послуги «Індивідуальний догляд» не зменшує повністю або частково вартість інших замовлених за Договором Послуг, в т.ч. якщо Індивідуальний догляд здійснюється у час іншої замовленої Послуги (Заняття).
4.6. Послуги за п. 4 Додатка 1 оплачуються Замовником не пізніше дня надання Послуг.

Пакети Послуг 
(основна програма)


5. Пакети групових Занять Послуг 
5.1. Види Пакетів та основні умови:

DreamBig 

№ Пакету

Назва Пакету

1.

Групові заняття (основна програма) з англійської мови для дітей (як правило) 1-3 років, тривалість одного Заняття 45 хвилин

2.

3.

4.

Funny life

13 600,00

ICan Course

IKnowCourse

5.

6.

Стислий опис

Вартість Пакету (10 шт., 10 міс.), грн. без ПДВ

Місячний платіж, (вартість за 1 шт.) грн. без ПДВ

JustBeCool

JustBeU

1 360,00

13 600,00

Групові заняття (основна програма) з англійської мови для дітей (як правило) 1-3 років, тривалість одного Заняття 60 хвилин

Групові заняття (основна програма) з англійської мови для дітей (як правило) 5.5-7 років, рівень Advanced, тривалість одного Заняття 60 хвилин

Групові заняття (основна програма) з англійської мови для дітей (як правило) 7-10 років, тривалість одного Заняття 90хвилин

Групові заняття (основна програма) з англійської мови для дітей (як правило) 10-12 років, тривалість одного Заняття 90 хвилин

Групові заняття (основна програма) з англійської мови для дітей (як правило) 12-14років, тривалість одного Заняття 90 хвилин

1 360,00

13 600,00

1 360,00

20 000,00

2 000,00

20 000,00

2 000,00

20 000,00

2 000,00

7.

MySkill 

Групові заняття (основна програма) з англійської мови для дітей (як правило) 14-16 років, тривалість одного Заняття 90хвилин

20 000,00

2 000,00

5.2.  Назва Пакету, що замовляється при укладанні Договору, як правило, визначається в Заяві на отримання Послуг та/або в призначенні платежу за Договором.

5.3.  Одиниця виміру господарської операції при наданні Послуг за кожним Пакетом – штука. Одна штука включає в себе надання Послуг місяця та включає в себе проведення 8 Занять, якщо інше не встановлено домовленістю Сторін або Договором.

5.4.  Пакет включає в себе 10 штук Послуг, що надаються протягом 10 місяців, якщо інше не встановлено домовленістю Сторін або Договором (строк надання Послуг може перевищувати 10 місяців, якщо має місце Відпрацювання тощо). 

Початок надання Послуг – перше Заняття, яке відвідує Дитина, якщо інше не встановлено домовленістю Сторін або Договором.

5.5.  Строк надання Послуг може бути скорочено за домовленістю Сторін або у разі дострокового припинення Договору. 

5.6.  За кожним Пакетом проводиться 2 Заняття на тиждень згідно з Розкладом (Заняття, що припадають на святкові дні, підлягають Відпрацюванню).

5.7. У разі зміни Пакету відповідно до узгодженого Сторонами Індивідуального плану Виконавець надсилає на надані Замовником Виконавцю засоби зв’язку Індивідуальний план на відповідну Навчальну траєкторію з зазначенням Послуг, які надаються в межах такої Навчальної траєкторії. У разі відсутності заперечень Замовника протягом 7 робочих днів після надсилання Виконавцем Індивідуальний план вважається погодженим Замовником, Замовник повинен оплачувати Послуги, визначені Індивідуальним планом. 

6. Порядок оплати:

6.1. Замовник сплачує протягом десяти календарних днів з моменту укладання Договору, але не пізніше першого дня надання Послуг, суму у розмірі Місячного платежу (розмір Місячного платежу вказано у  стовпчику V п. 5.1 Додатка 1) за відповідним Пакетом. Такі кошти зараховуються в рахунок оплати Послуг, що надаються протягом першого місяця надання Послуг.

6.2. Замовник сплачує щомісячно суму, що дорівнює сумі Місячного платежу (стовпчик V п. 5.1 Додатка 1), до 20 числа місяця, що передує звітному (місяцю надання Послуг). Порядок оплати першого місяця надання Послуг встановлено п.    5.8.1 Додатка 1.

6.3. Сторони погодили, що, якщо Договір припиняється достроково до початку надання Послуг або до відвідування Дитиною другого Заняття,  Замовник повинен сплатити Виконавцю завчасно обумовлену суму збитків, яка визначається у розмірі 10 % від Місячного платежу за замовленим Замовником Пакетом (розмір Місячного платежу вказано у  стовпчику V п. 5.1 Додатка 1): сплачена Замовником сума за Послуги за Пакетом має бути повернута Виконавцем Замовнику за відніманням завчасно обумовленої суми збитків. Якщо Замовник на момент такого дострокового припинення Договору не здійснював оплату Виконавцю Послуг за Пакетом (або така оплата була менша за завчасно обумовлену суму збитків), Замовнику належить сплатити Виконавцю завчасно обумовлену суму збитків, розмір якої визначається на рівні 10 % від Місячного платежу за замовленим Замовником Пакетом (або здійснити відповідну доплату). 

bottom of page