top of page

ЗАТВЕРДЖЕНО

ФОП МЕЛЬНИК Галина Антонівна

наказ № 3-Д  від 15.05.2024

Пропозиція

 

ФОП Мельник Галини Антонівни

на укладення
ДОГОВОРУ ПОСЛУГ

з позашкільної освіти

НА 2024/2025 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

редакція діє з 15.05.2024 р.

ФОП Мельник Галина Антонівна (за текстом також «Виконавець») відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України оголошує цю пропозицію (за текстом також  «Пропозиція») на укладення Договору надання послуг для здобувачів позашкільної освіти на 2024/2025 навчальний рік (за текстом також «Договір») в порядку, передбаченому Договором.

Пропозиція набирає чинності з дати, визначеної на її першій сторінці, та є чинною у приведеній редакції до дати розміщення (оприлюднення) у встановленому в ній порядку повідомлення про її відкликання в цілому чи в частині або внесення змін та/або доповнень до Пропозиції або затвердження Пропозиції в новій редакції.

Приєднання фізичних осіб до Договору відбувається в цілому, без можливості запропонувати свої умови Договору.

Прочитайте текст даної Пропозиції (Договору). Якщо Ви не погоджуєтесь з будь-яким із пунктів цієї Пропозиції (Договору), Договір не може бути укладений. Якщо Ви не зрозуміли будь-який із пунктів цієї Пропозиції (Договору), пропонуємо Вам відмовитись від укладання Договору до того часу, поки Ви не уточните інформацію, яка Вас цікавить, зокрема на веб-сайті Виконавця або іншим чином у надавача Послуг (Виконавця).

ДОГОВІР

надання послуг позашкільної освіти 

на 2024/2025 навчальний рік

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Терміни, що вживаються в Договорі:

    1. 1.1. Акт – акт наданих послуг, що оформлюється на виконання Договору.

1.1.2. Асинхронний режим – режим надання Послуг онлайн, коли Заняття, інша взаємодія відбувається із затримкою у часі, з застосуванням інтерактивних Навчальної платформи, а за необхідності також електронної пошти, форумів, соціальних мереж, інших онлайн каналів мережі Інтернет тощо (через записані Заняття тощо).

1.1.3. Веб-сайт – розділ веб-сайту Виконавця, що розміщений за лінком:www.radoschool.com.ua, «Інформація для батьків» або інший електронний ресурс, визначений наказом директора Виконавця.

1.1.4. Виконавець –  ФОП Мельник Галина Антонівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків з даними Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: 2766217660, розрахунковий рахунок в форматі відповідно до стандарту IBAN: UA323052990000026006046223804, назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

1.1.5. Дитина – дитина, законним представником якої є Замовник та яка здобуває або буде здобувати позашкільну освіту в результаті надання Послуг Виконавцем. Дані Дитини зазначаються в Заяві на отримання Послуг та/або в призначені платежів за Договором. Дитина може бути ідентифікована іншим чином відповідно до Договору, зокрема Правил, або в порядку, окремо погодженому сторонами.

1.1.6. Довірена особа – визначена Замовником повнолітня особа, яка може виконувати окремі функції Замовника і здійснювати його права та обов’язки (нагляд за Дитиною під час Занять тощо). До Довірених осіб також належать Законні представники, якщо Замовник не повідомив про інше.

1.1.7. Договір – цей договір надання послуг для здобувачів позашкільної освіти на 2024/2025 навчальний рік. Невід’ємними частинами Договору є Додатки.

1.1.8. Додаток – невід’ємна частина Договору. Додатки мають таку ж юридичну силу, як ніби вони чітко викладені в тексті Договору. Додатками зокрема (але не виключно) є Особливості Послуг та їх оплати (Додаток 1), Правила, Заява на отримання Послуг. Додатки, якщо інше не визначено Договором або угодою Сторін, затверджуються Виконавцем без погодження з Замовником.

1.1.9. Додаток 1 – Додаток 1 до Договору «Особливості Послуг та їх оплати», що встановлює конкретні умови Послуг та їх оплати, а також умови надання неіндивідуальних знижок за Договором.

1.1.10. Законний представник (в множині Законні представники або Батьки) – будь-який з батьків Дитини або осіб, які їх замінюють.

1.1.11. Залучена особа – працівник Виконавця або інша особа, яку Виконавець залучає до надання Послуг.

1.1.12. Замовник – Законний представник, який акцептував умови Договору будь-яким з зазначених у Договорі способом.

1.1.13. Заняття – логічно закінчений, цілісний, обмежений визначеними тимчасовими рамками етап освітнього процесу. Якщо інше окремо не визначено, Заняття в Синхронному режимі відбуваються у груповій формі.

1.1.14. Запис – фіксація зображення та/або звуку (в т.ч. голосу)  за допомогою спеціальних технічних засобів (у тому числі й за допомогою числового представлення, на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку тощо) на відповідному матеріальному носії звуків і (або) рухомих та/або нерухомих зображень, яка дозволяє здійснювати їх сприйняття, відтворення або сповіщення за допомогою відповідного пристрою. Записи включають в себе фіксацію зображень та звуків, які відтворюються при проведенні Занять за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, іншої взаємодії учасників освітнього процесу, що відбувається за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

1.1.15. Заява на отримання Послуг – заява про приєднання до умов Договору про надання послуг для здобувачів позашкільної освіти  на 2023/2024 навчальний рік, що заповнюється Замовником згідно із затвердженим Виконавцем формою. Заповнена Заява на отримання Послуг є Додатком 2 до Договору.

1.1.16. Навчальна платформа – навчальне середовище Moodle, через яке відбувається надання Послуг за Пакетами, та у визначених Виконавцем випадках – інших Послуг.

1.1.17. Пакет (або Пакет Послуг) – основні Послуги, що замовляються за Договором, та включають. Термін «Послуги» також у релевантних місцях включає в себе поняття «Пакет». Зміст та умови окремих Пакетів наведено в Додатку 1.

1.1.18. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована, у тому числі, однак не виключно, дані загального характеру (прізвище, ім’я, по-батькові,  паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків), особисті відомості (вік, стать, тощо), місце проживання,  сімейний стан, склад сім’ї, дані про освіту, електронні ідентифікаційні дані та дані каналів зв’язку (IP-адреса, телефони, адреси електронної пошти, та інші), біометричні дані (зріст, вага, особливі прикмети тощо), відомості про стан здоров’я, психологічні дані (особистість, характер тощо), відомості життєві інтереси та захоплення, фінансова інформація, запис зображень та звуку (фото, відео, аудіо тощо).

1.1.19. Послуги – послуги з позашкільної освіти Дитини, що надаються Виконавцем на замовлення Замовника відповідно до законодавства, Договору та документів Виконавця.

Назви конкретних Послуг та особливості їх надання та оплати встановлюються Додатком 1.

Назва конкретних Послуг, що замовляються Замовником, визначається, як  правило, в Заяві на отримання Послуг або іншим чином відповідно до Договору.

Послуги надаються для дітей, що здобувають освіту повну загальну середню освіту у інших закладах освіти за екстернатною, сімейною формою освіти, та/або перебувають за межами України, та/або мають потребу у покращенні знань, умінь, навиків тощо.

1.1.20. Правила – правила організації освітнього процесу та надання Послуг. Правила визначаються Виконавцем шляхом оформлення окремих документів Виконавця (положень, наказів директора Виконавця тощо), які розміщуються на Веб-сайті та є невід’ємною частиною Договору. Згоду на виконання Правил Замовник надає шляхом акцептування Договору.

1.1.21. Розклад – розклад Занять, який встановлюється Виконавцем, включає в себе розклад Занять в Синхронному режимі в чітко визначений час, та рекомендований розклад Занять, які Дитини має пройти в Асинхронному режимі.

1.1.22. Синхронний режим – режим надання Послуг онлайн, коли Заняття, інша взаємодія відбувається в режимі реального часу (з можливим використанням записаних відеофрагментів, передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації і т.п.).

1.1.23. Сторона – Замовник або Виконавець.

1.1.24.Сторони – Замовник та Виконавець разом.

1.2. Визначення термінів та скорочень, які наведені вище, мають тотожне значення як при вживанні в однині, так і в множині.

1.3. Договір є договором приєднання.

1.4. Договір не є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України, Виконавець має право відмовити окремій особі в укладенні з нею Договору.

1.5. Порядок укладання Договору (усього Договором передбачено 4 варіанти порядку укладання Договору):

1.5.1. Основний порядок укладання Договору здійснюється в один із способів (порядків):

а) Шляхом подання Замовником Заяви на отримання Послуг (перший порядок укладання Договору):

1) Особа, яка бажає стати Замовником за Договором, ознайомлюється з умовами Договору, та у разі повного розуміння та прийняття таких умов подає Виконавцю заповнену Заяву на отримання Послуг, що є повним та безумовним акцептом Замовником умов Договору;

2) У разі згоди Виконавця на укладання Договору з конкретним Замовником Виконавець погоджує Заяву на отримання Послуг шляхом її підписання. 

Договір вважається укладеним з конкретним Замовником в момент погодження Виконавцем Заяви на отримання Послуг.

б) Шляхом підписання Сторонами тексту Договору як окремого документу (другий порядок укладання Договору).

1.5.2. Окрім порядків, передбачених в п. Договору, акцептування Договору/приєднання до умов Договору Замовником можливо шляхом здійснення однієї або кількох з таких дій:

А) Оплати Послуг Замовником або іншою особою за Замовника (третій порядок укладання Договору);

Б) Фактичного споживання Дитиною Послуг (четвертий порядок укладання Договору).

1.5.3. Договір вважається укладеним у порядку згідно з п. 1.5.2. Договору лише у разі відсутності заперечень Виконавця щодо укладання Договору з конкретною особою у якості Замовника. Якщо мали місце обставини, передбачені в пп. а) п. 1.5.2. Договору (оплата Послуг), але фактично Послуги не надавалися і Виконавець висловив свої заперечення щодо укладання Договору з конкретною особою, Договір вважається неукладеним.

1.5.4. Якщо Послуги фактично надавалися, Договір вважається укладеним в момент виникнення передбаченої п. 1.5.2.  Договору умови (А або Б), яка була першою у часі. Якщо після цього Виконавець висловив свої заперечення щодо укладання Договору з конкретним Замовником, Договір вважається розірваним в день, коли Виконавець повідомив Замовника про таке розірвання. При цьому фактично надані Послуги підлягають оплаті Замовником відповідно до умов Договору.

1.6. Якщо Договір укладався у спосіб згідно з п. 1.5.2. Договору, Замовник зобов’язується негайно ознайомитися з умовами Договору.

1.7. Прийняття Замовником умов Договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Замовника з усіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Замовник розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, тяжких обставин тощо.

1.8. Акцептуванням Договору Замовник підтверджує та гарантує, що укладання Договору здійснюється за попередньої, безумовної згоди іншого із Батьків Дитини.

1.9. Місцем укладення цього Договору є місцезнаходження Виконавця.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. За цим Договором Замовник замовляє та зобов’язується оплатити, а Виконавець зобов’язується надати Послуги.

2.2. Послуги надаються Виконавцем згідно з принципами гуманної педагогіки, створенням психологічного комфорту для учасників освітнього процесу та з максимально можливим індивідуальним підходом до Дитини.

2.3. Послуги за Договором не включають формальну освіту, зокрема повну загальну середню освіту. Батьки зобов’язані самостійно забезпечити зарахування та навчання Дитини у закладі загальної середньої освіти відповідно до вимог законодавства.

2.4. Позашкільна освіта, провадження якої здійснює Виконавець за Договором, як правило, здійснюється у дистанційній формі (шляхом організації Виконавцем процесу здобуття позашкільної освіти Дитиною, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, що функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до внутрішніх документів Виконавця).

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Строк надання Послуг: день початку надання Послуг – 02.09.2024  р., останній день надання Послуг – 31.05.2024 р. Інший строк надання Послуг може бути визначено Виконавцем з розміщенням інформації для ознайомлення Замовником відповідно до Договору, або визначено Сторонами окремо (зокрема в Заяві на отримання Послуг).

3.2. Замовник є платником за Договором.

3.3. Безпосередній отримувач Послуг – Дитина.

3.4. Конкретний час надання Послуг Виконавця в Синхронному режимі визначається Розкладом та іншими внутрішніми актами Виконавця.

3.5.Якщо інше не встановлено Договором, зокрема, Правилами, місце знаходження Дитини під час надання Послуг визначається Замовником, при цьому Замовник повинен забезпечити в такому місці безпеку Дитини та нагляд за нею (якщо такий нагляд необхідний відповідно до вікових особливостей Дитини), а також визначені Виконавцем технічні та інші умови.

3.6. Отримання навчальних матеріалів, спілкування представників Виконавця з Дитиною та Замовником забезпечується, зокрема, передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у Синхронному режимі або Асинхронному режимі з використанням Навчальної платформи або іншим чином, передбаченим Договором, Правилами, внутрішніми документами Виконавця.

3.7. Заняття, які передбачають творчі завдання, можуть проводитися з використанням відповідних віртуальних тренажерів і відеофрагментів.

3.8. Дитина може проходити Заняття в Асинхронному режимі у будь-який зручний для неї час.

3.9. Пропуск та/або непроходження Занять Дитиною не звільняє Замовника від обов’язку з оплати Послуг, не зменшує суму до оплати за Послуги, а також не є підставою для повернення Виконавцем коштів, якщо інше не передбачено Договором.

3.10. У разі несплати Замовником чергового платежу Виконавець має право призупинити надання замовлених за Договором Послуг та, зокрема, припинити доступ до Навчальної платформи та онлайн матеріалів, що надається в рамках Договору. У разі відновлення надання 3.11. Послуг Послуги, що припадали на час призупинення їхнього надання, підлягають оплаті в повному обсязі.

За кількістю та якістю Послуги повинні відповідати наступним критеріям:

3.11.1. освітні послуги відповідають освітній програмі Виконавця та навчальному плану Виконавця (індивідуальні Заняття можуть не відповідати цьому критерію);

3.11.2. не менше 80% Занять відбуваються у Синхронному режимі;

3.11.3. надаються у визначений Договором час (окрім Занять в Асинхронному режимі).

3.12. Сторони можуть оформити Акт після закінчення окремого періоду надання Послуг, протягом якого мало місце надання Послуг за цим Договором. Період надання Послуг, надання яких підтверджується окремим Актом, визначається в такому Акті (квартал, весь період надання Послуг за Договором, інший період).

3.13. Виконавець надає Акт Замовнику у двох примірниках або шляхом надсилання Замовнику в порядку згідно з п. 10.4.-10.5. Договору. За вимогою Виконавця Замовник засвідчує отримання Акта підписом.

3.14. Акт підписується Замовником, один підписаний Замовником примірник Акта повертається Замовником Виконавця не пізніше 7 (семи) робочих днів після його отримання Замовником від Виконавця. Якщо Замовник у встановлений строк не підписав Акт та не надав на нього письмові зауваження у встановлений цим пунктом Договору строк, Акт вважається узгодженим (підписаним) Замовником, а Послуги згідно такого Акта такими, що були надані належної якості та в об’ємі, визначеному Договором.

3.15. Послуги вважаються наданими та прийнятими Замовником за підсумками кожного календарного місяця незалежно від наявності у Сторін підписаного Акта, за умови, що протягом семи календарних днів після закінчення відповідного календарного місяця Замовником не було письмово заявлено претензій щодо надання Послуг.

3.16. При ініціюванні дострокового припинення/розірвання Договору у період між ініціюванням припинення/розірвання Договору та датою припинення/розірвання Договору Послуги надаються на загальних підставах та підлягають оплаті незалежно від фактичного відвідування/проходження Занять Дитиною. В такому випадку Послуги вважаються наданими належним чином у повному обсязі та належної якості, якщо інше не встановлено угодою Сторін чи Договором.

4. ПРАВА Й ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. Замовник має обов’язки, встановлені цим Договором та чинним законодавством, в тому числі наступні:

4.1.1. Сприяти Виконавцю у виконанні його завдань з освіти Дитини, дбати про фізичне здоров'я, психічний стан Дитини, створювати належні умови для навчання та розвитку Дитини, виконувати рекомендації Виконавця щодо Дитини.

4.1.2.Забезпечити участь Дитини у Заняттях (Замовник усвідомлює, що непроходження Дитиною на Занять може мати своїм наслідком відповідний рівень знань, умінь та навичок Дитини).

4.1.3.Ставитись з повагою до осіб, що беруть участь в освітньому процесі.

4.1.4.Сприяти та забезпечувати виконання Дитиною обов’язків, встановлених Виконавцем, зокрема передбачених Договором та Правилами.

4.1.5.Не здійснювати Запис Занять, будь-якого контенту Навчальної платформи без згоди Виконавця. При цьому навіть при наявності прямої згоди Виконавця інші особи мають право вимагати припинити Запис щодо них або їхніх неповнолітніх дітей, які беруть участь у Заняття у Синхронному режимі. В такому випадку Замовник (інші особи) повинен припинити Запис.

4.1.6. Своєчасно надавати Виконавцю актуальну інформацію, яку Виконавець повинен врахувати під час надання Послуг.

4.1.7.Забезпечити Дитину доступом до безперебійного інтернету, ноутбуком, смартфоном, планшетом або комп’ютером, відеокамерою, динаміком/навушниками, фотоапаратом/сканером (якщо такі відсутні у ноутбуці/комп'ютері/планшеті, що використовуються Дитиною для навчання), іншими гаджетами, що дають можливість повноцінно використовувати Послуги за Пакетами, інші Послуги, для яких необхідні гаджети, зручним робочим місцем для роботи.

4.1.8. До початку надання Послуг за Пакетами, якщо інше не буде погоджено Виконавцем (в т.ч. усно), надати Виконавцю:

1) Заповнені та підписані Замовником відповідно до затверджених Виконавцем форм:

- Заяву на отримання Послуг,

- анкету (форму в електронному варіанті за лінком:

- Згоду Замовника,

в яких вказані достовірні дані та відомості;

2) Копію свідоцтва про народження Дитини.

Виконавець має право вимагати додаткові документи, окрім зазначених вище, якщо вони необхідні для виконання вимог законодавства та/або у зв’язку з наданням Послуг.

Якщо документи або копії документів надавалися Виконавцю раніше та не втратили актуальність – вони можуть не надаватися.

4.1.9. Ознайомитися з документами Виконавця, розміщеними на  Веб-сайті, та виконувати вимоги таких документів, забезпечити ознайомлення Довірених осіб із такими документами та виконання їхніх вимог.

4.1.10. Направляти повідомлення, документи, інформацію, що адресується Виконавця, щодо виконання цього Договору на електронну пошту: galynamelnyk26@gmail.com; телефон +380 67 267 89 72;  за поштовою адресою: Київ, НОВА ПОШТА відділення 117 (для Галини Мельник, тел.  067 267 89 72)

4.2. Замовник має права, встановлені цим Договором та чинним законодавством, в тому числі наступні:

4.2.1.Отримувати від Виконавця інформацію з питань організації надання Послуг.

4.2.2.В односторонньому порядку розірвати Договір, повідомивши про це письмово Виконавця за тридцять календарних днів до дня розірвання, якщо інше не встановлено Договором.

4.2.3.Знаходитися поряд з Дитиною під час Занять, що проводяться в Синхронному режимі, якщо інше не буде визначено Виконавцем. При цьому Замовник має виконувати Правила щодо поводження під час Занять.

4.2.4.Отримувати документи, що підтверджують здійснення оплати за Договором, якщо видання таких документів Виконавцем передбачено законодавством.

4.2.5.Ознайомлюватися з внутрішніми документами Виконавця, що стосуються безпосереднього процесу надання Послуг та затверджені Виконавцем, зокрема шляхом ознайомлення з ними на Веб-сайті.

4.2.6.Вносити пропозиції та зауваження щодо удосконалення надання Послуг.

4.2.7.Відвідувати батьківські зустрічі, зокрема за участю Залучених осіб.

4.2.8.Здійснювати оплату Послуг наперед (раніше строків, встановлених Договором).

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

5.1. Виконавець має обов’язки, встановлені цим Договором та чинним законодавством, в тому числі наступні:

5.1.1. Надавати Послуги у порядку та на умовах, визначених Договором.

5.1.2.Забезпечити дотримання прав Дитини та Замовника відповідно до чинного законодавства.

5.1.3.Інформувати Замовника про правила та умови здійснення освітньої діяльності та надання Послуг, про вимоги щодо організації надання Послуг, їх змісту, про права і обов'язки Сторін під час надання та отримання Послуг.

5.1.4.Ознайомити Замовника з внутрішніми документами Виконавця, що стосуються безпосереднього процесу надання Послуг та затверджені Виконавцем, зокрема шляхом розміщення для ознайомлення з ними на Веб-сайті.

5.1.5.Зберегти місце за Дитиною за умови своєчасного внесення плати за Послуги.

5.1.6.У ході виконання Договору ставитися з повагою та увагою до Дитини та Замовника.

5.1.7.Надавати Замовникові відповідну інформацію в порядку та строки, передбачені Договором та чинним законодавством.

5.1.8.Забезпечити Дитині доступ до Навчальної платформи.

5.1.9.Виконувати законні вимоги щодо Дитини представників органів державної влади чи Законного представника Дитини.

5.1.10.Інформувати Замовника за його запитом усно про діяльність Дитини, її розвиток.

5.1.11.Розмістити Розклад на Навчальній платформі.

5.1.12.Надавати відповіді на запити Замовника, що стосуються надання Послуг.

5.1.31.Дотримуватися загальноприйнятих норм етики та моралі.

5.1.14.Сприяти розвитку потенціалу Дитини.

5.1.15.Надавати результати Записів, що здійснювалися Виконавцем під час надання Послуг, у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством, якщо такі результати зберігаються Виконавцем.

5.1.16.Не розголошувати інформацію про стан здоров’я Дитини, якщо цього не вимагають інтереси Дитини, якщо інше не встановлено чинним законодавством.

5.1.17.Дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних» при обробці персональних даних.

5.1.18.Готувати проєкти Актів.

5.2. Виконавець має права, встановлені цим Договором та чинним законодавством, в тому числі наступні:

5.2.1. Вільно організовувати освітню діяльність, зокрема визначати освітні програми, структуру навчального року, кількість та тривалість Занять, форми роботи, навчальні посібники і матеріали, іншу навчально-методичну документацію, використовувати необхідні матеріали тощо.

5.2.2 .Розірвати Договір в односторонньому порядку:

1) Визначивши таку необхідність на власний розсуд (без пояснення причин), повідомивши про це Замовника не менше як за тридцять календарних днів до дня розірвання Договору, якщо інше не встановлено Договором. Договір вважається розірваним з дати, вказаної у повідомленні про розірвання Договору за умови дотримання вказаного в цьому пункті строку попередження;

2) У разі несплати Замовником вартості Послуг. Договір вважається розірваним в момент повідомлення Замовника Виконавцем, якщо інший строк розірвання не визначено Виконавцем.

5.2.3. Вносити зміни в Розклад, переносити Заняття, що проводяться в Синхронному режимі, заміняти одні Заняття іншими.

5.2.4. У разі несплати Замовником платежу, передбаченого Договором, у визначений Договором строк, призупинити надання замовлених за Договором Послуг та, зокрема, не допустити Дитину до Занять та/або припинити доступ до Навчальної платформи, онлайн матеріалів, що надається в рамках Договору (у разі відновлення надання Послуг Послуги, що припадали на час призупинення їхнього надання, підлягають оплаті в повному обсязі, якщо інше не встановлено угодою Сторін чи Договором).

5.2.5.Затверджувати переліки та умови надання неіндивідуальних знижок на Послуги. Сприяти формуванню у Дитини навичок гігієни та здорового способу життя.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість Послуг визначається в Додатку 1. У разі застосування знижок вартість Послуг визначається з врахуванням таких знижок.

6.2.Загальна ціна Договору визначається як сума вартості всіх наданих Послуг за цим Договором.

6.3.Одиниці виміру господарських операцій визначаються в Додатку 1, інших документах, які оформлюються в рамках надання Послуг.

6.4.В призначенні платежів Замовник має вказати зокрема наступну інформацію: назву Послуг, прізвище та ім’я Дитини.

6.5.Виконавець  має право змінювати розмір плати за Послуги, про що Виконавець повідомляє на Веб-сайті не пізніше ніж за календарний місяць до дати вступу в силу відповідних змін.

6.6.Якщо законодавством визначено застосування розумної плати, Сторони визнають розмір такої плати на рівні 90 % від встановленої Договором вартості відповідних Послуг, якщо інше не визначено угодою Сторін.

6.7.Розірвання Договору за ініціативою Замовника можливе при відсутності заборгованості Замовника за Договором.

6.8.У разі переплати Замовником за Договором сума зайво сплачених Замовником коштів підлягає зарахуванню в рахунок платежів, що належить здійснити Замовнику за Договором в майбутньому, зокрема в рахунок оплати Послуг, що надаються за Договором. Якщо має місце переплата на дату припинення Договору – Виконавець повертає переплату Замовнику у строк до 14 банківських днів з моменту вимоги Замовника.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Кожна зі Сторін несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, передбачену Договором та чинним законодавством України.

7.2.Сторони звільняються від відповідальності (сплати пені, інших штрафних санкцій) за невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків за Договором, що сталося під час дії обставин непереборної сили/форс-мажору. До обставин непереборної сили/форс-мажору Сторони домовилися віднести зокрема наступні обставини: стихійні лиха, аварії, техногенні катастрофи, бойові дії, акти громадянської непокори, карантин, епідемії, воєнний стан, режим надзвичайної ситуації, порушення роботи цифрових каналів передачі даних або обладнання третьої сторони, яке Сторони використовують в процесі надання Послуг, відповідні рішення органів влади чи місцевого самоврядування, неналежне виконання чи затримка виконання обов’язків органами державної влади та місцевого самоврядування, а також суб’єктами господарської діяльності незалежно від форми власності, з діяльністю яких пов'язане виконання своїх зобов'язань та надання Послуг зі сторони Виконавця, інші обставини, усунути дію яких не в силах Сторін. Виконавець має право прийняти рішення про призупинення надання Послуг на час дії таких обставин або на власний розсуд організувати процес надання Послуг в умовах форс-мажору, для чого можуть застосовуватися форми та методи навчання, передбачені чинним законодавством України.

7.3.Сторони узгодили, що рішення органів державної влади чи місцевого самоврядування, що унеможливлюють/ускладнюють виконання Виконавцем його обов’язків, визнаються Сторонами обставинами непереборної сили/форс-мажором на підставі оприлюднення такими органами зазначених рішень або отримання Виконавцем таких рішень безпосередньо від зазначених органів без додаткових підтверджуючих документів, зокрема довідки Торгово-промислової палати України.

7.4.Порушення роботи цифрових каналів передачі даних або обладнання третьої сторони, яке Сторони використовують в процесі надання Послуг, може бути підтверджено будь-якими розумними доказами.

7.5.У разі прострочення виконання Замовником грошових зобов’язань, Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі 1,5 % за кожен день прострочення від суми простроченого зобов’язання.

7.6.У разі покладення на Виконавця та/або Залучених осіб обов’язку компенсації шкоди, завданої здоров’ю та/або життю Дитини, така шкода компенсується  одноразово в межах суми, що не перевищує 200% місячної вартості Послуг згідно з п. 2 Розділу І  Додатка 1.

7.7.Виконавець не несе відповідальності за шкоду, завдану Дитині та/або Замовнику у разі невиконання Замовником, Довіреними особами та/або Дитиною вимог Договору та чинного законодавства, вимог представників Виконавця та/або невживання Замовником/Довіреною особою заходів забезпечення безпеки Дитини, про необхідність вживання яких Замовник/Довірена особа знали або повинні були знати, а також якщо шкода завдана не з вини Виконавця. Виконавець не несе відповідальності за шкоду, завдану Замовнику розірванням Договору, в тому числі за ініціативою Виконавця.

7.8.Замовник несе відповідальність за дії Довірених осіб.

7.9.У разі ненадання або не повного надання Замовником Виконавцю важливої інформації, що має враховуватися при наданні Послуг (щодо здоров’я Дитини та іншої), Виконавець не несе відповідальності за наслідки, причиною які настали в результаті такого ненадання. Замовник відшкодовує Виконавцю всі завдані Виконавцю внаслідок зазначеного ненадання інформації збитки.

7.10.Замовник несе відповідальність за автентичність наданих ним документів та копій документів та достовірність повідомлених Виконавцю даних.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

8.1. Виконавець має право вносити зміни до Договору (в тому числі до всіх Додатків) шляхом розміщення повідомлення про внесення змін до Договору на Веб-сайті.

8.2.Розміщення змін на Веб-сайті є належним виконанням Виконавцем обов’язку щодо дотримання форми та порядку повідомлення Замовника про зміни до Договору.

8.3.Замовник безумовно приймає на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень Виконавця про зміну умов Договору.

9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1. Відповідно до вимог Закону України від 01.06.10 р. № 2297-VI «Про захист персональних даних» в цілях реалізації договірних правовідносин Виконавець проводить обробку Персональних даних Замовника, Дитини та Довірених осіб за правилами чинного законодавства.

9.2.Шляхом приєднання до Договору Замовник, враховуючи вимоги Закону України «Про захист персональних даних», надає Виконавцю та визначеним Виконавцем особам необмежену строком безвідкличну та безумовну письмову згоду на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення тощо) у будь-якій формі та обсязі усіма можливими способами Персональних даних Замовника та Дитини, що були або будуть передані Виконавцю з метою організації та надання Виконавцем Замовнику будь-яких послуг, а також здійснення Виконавцем іншої діяльності.

9.3.Приєднанням до Договору Замовник підтверджує:

1) що Замовник надає необмежену строком безвідкличну та безумовну згоду на обробку Персональних даних Замовника та/або Дитини, які були або будуть отримані Виконавцем;

2) що він належним чином повідомлений (проінформований) Виконавцем про те, що Виконавець є володільцем та розпорядником Персональних даних щодо нього та Дитини, а також отримав інформацію про склад та зміст Персональних даних, що збираються Виконавцем, про джерела збирання, місцезнаходження Персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця та розпорядника Персональних даних, умови надання доступу до Персональних даних, про права суб’єктів персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних»;

3) що він відмовляється від свого права отримувати повідомлення про передачу/надання доступу до Персональних даних Замовника та/або Дитини третім особам, а Виконавець відповідно не повинен повідомляти Замовника про таку передачу/надання доступу та  звільняється  від відповідальності за нездійснення зазначеного повідомлення;

4) наявність згоди фізичних осіб, Персональні дані яких передаються/можуть передаватися Виконавцю Замовником, на передання Виконавцю та оброблення Виконавцем Персональних даних цих осіб, а також факт ознайомлення цих осіб з їх правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних», інформацією про склад та зміст Персональних даних, що збираються Виконавцем, про джерела збирання, місцезнаходження Персональних даних, мету їх обробки, володільця та розпорядника Персональних даних, його місцезнаходження, умови надання доступу до Персональних даних, про права суб’єктів персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних».

9.4. Згода надається без обмеження терміну зберігання та обробки Персональних даних та діє протягом усього терміну існування договірних відносин з Виконавцем, а також протягом 5 років з дати припинення таких відносин. Після закінчення зазначеного строку дія згоди вважається продовженим на кожні наступні п'ять років за відсутності відомостей про її відкликання.

9.5. У разі передання Замовником Виконавцю Персональних даних третіх осіб, Замовник гарантує, що він може надати Виконавцю докази згоди на таку передачу відповідних третіх осіб, а також ознайомлення такими особами з їхніми правами як суб’єктів персональних даних.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Інформація, навчальні, методичні та інформаційні матеріали, контент Веб-сайту, Навчальної платформи, елементи дизайну, текст, графічні зображення, відео, програми, звуки, будь-які інші об’єкти інтелектуальної власності, дані доступу для до окремої інформації, що надаються відповідно до умов Договору (в тому числі шляхом доступу до відповідних розділів Веб-сайту, Навчальної платформи), призначаються виключно для надання Послуг за Договором і без письмової згоди Виконавця не можуть Батьками, Дитиною, Довіреними особами або іншими особами повністю або частково, в тому числі в мережі Інтернет, передаватися третім особам, поширюватися, розповсюджуватися, розмножуватися/копіюватися (в тому числі шляхом запису екрану, виготовлення скрин шотів тощо), публічно відтворюватися, модифікуватися чи використовуватися в будь-який спосіб з іншою метою, аніж надання Послуг Дитині.

10.2. Замовник надає свою згоду на здійснення Записів Дитини та Замовника під час проведення Занять, що проводяться в Синхронному режимі, при інших обставинах, коли це пов’язано з виконанням Договору, використання Виконавцем будь-яким чином, зокрема публічний показ, відтворення, публічну демонстрацію, розповсюдження, включення Записів у будь-які твори, матеріали та продукції (зокрема, рекламні, інформаційні матеріали тощо), використання результатів Записів будь-яким іншим незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами (у всіх країнах світу). Публічний показ, відтворення, розповсюдження, публічна демонстрація, використання будь-яким іншим чином Виконавцем Записів є безоплатними, Замовник зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення, розповсюдження, використання будь-яким чином матеріалів, що включають результати Записів.

10.3.Всі авторські та суміжні права на результати Записів, зазначених п. 10.2. Договору, зокрема право на публічний показ, відтворення, розповсюдження, обробку тощо належать Виконавцю. Акцептом цього Договору Замовник підтверджує, що зі змістом статей 307, 308 Цивільного кодексу України ознайомлений.

10.4. Виконавець має право направляти Батькам (зокрема, Замовнику за Договором) відомості, документи з питань , що стосуються Договору (в тому числі, але не обмежуючись, додаткові угоди, повідомлення про розірвання Договору, зміну розміру плати за Послуги,  Акти), за допомогою поштових відправлень, електронних засобів зв’язку, SMS-повідомлень, з використанням мобільного зв‘язку, мережі Інтернет тощо на поштові адреси, адреси електронної пошти, номери телефонів, акаунти в соціальних мережах, інші засоби зв’язку, що надані Виконавцю Батьками. Направлення документів вказаними в цьому пункті способами, в тому числі без використання кваліфікованого електронного підпису (електронного цифрового підпису), є належними формами (способами) надсилання Виконавцем документів та відомостей. Батьки несуть ризик відслідковування направлення Виконавцем документів та відомостей на засоби зв’язку, надані ними Виконавцю.

10.5. Батьки повинні підписати/погодити та повернути Виконавцю підписані документи (в тому числі, але не обмежуючись, додаткові угоди, згоди, акти наданих послуг до Договору), що надіслані/надані Виконавцем Батькам на виконання Договору та потребують погодження та/або підписання Батьками, протягом 7 робочих днів після надсилання таких документів Виконавцем. Такі документи вважаються погодженими/підписаними Батьками у разі, якщо протягом 10 робочих днів після надсилання Виконавцем документів на них не надійшли мотивовані письмові заперечення, якщо інший строк не встановлено окремо.

10.6. Акцептуванням умов цього Договору Замовник надає згоду на застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу на Дитину залученими Виконавцем особами.

10.7.Договір діє з дати укладання до 28 червня 2024 року включно (якщо інше не передбачено Договором або угодою Сторін), а в частині взаєморозрахунків – до їхнього повного здійснення.

Додаток 1 до Договору послуг з позашкільної освіти на 2023/2024 навчальний рік,

затвердженого ФОП Г.А.МЕЛЬНИК

Наказ  3-Д  від 15.05.2024

(далі – Додаток 1)

 

Редакція діє з 15.05.2024 р.

І. Особливості Послуг та їх оплати

  1. Основні Пакети Послуг.

1.1. Замовник замовляє та зобов’язується оплатити, а Виконавець надає Послуги з провадження позашкільної освіти (гуртків) щодо Дитини дистанційно відповідно до вимог чинного законодавства з врахуванням освітньої програми, плану роботи та інших документів Виконавця.

1.2. Варіанти Пакетів:

№ Пакету

Вартість Пакету за 1 міс. , грн. без ПДВ

1.

5 600,00

2.

3.

6 500,00

4.

5.

6.

7 300,00

7.

8.

8 200,00

9.

1.3. Перелік Занять, що входить у кожен з Пакетів, визначається Замовником.

1.4. Одиниця виміру господарської операції при наданні Послуг за цим Пакетом – місяць.

1.5. Послуги надаються з врахуванням освітньої програми, планів роботи, Розкладу та інших документів Виконавця.

1.6. У вартість Послуг входить допомога до підготовки атестацій двічі на рік (грудень, травень).

1.7. Замовник сплачує місячну вартість Послуг не пізніше 28 числа попереднього місяця.

1.8. Надання Послуг згідно з п. 1 Додатка здійснюється з врахуванням канікул, під час яких Заняття не проводяться, але Послуги вважаються наданими належним чином та належної якості та підлягають оплаті в повному обсязі (у розмірі, визначеному п. 1.2 Додатка 1.

Періоди канікул:

  • З  28 жовтня по 3 листопада 2024 року

  • З 23 грудня 2024 року по 5 січня 2025 року

  • З  10 березня по 16 березня 2025 року

1.9. При замовленні Послуг вище, Замовник вказує у Заяві на отримання Послуг № Пакету (напр., Пакет № 6).

1.10. Інші особливості надання Послуг встановлюються документами, затвердженими Виконавцем.

2. Пакет Послуг «Суботній»

2.1. Замовник замовляє та зобов’язується оплатити, а Виконавець надає Послуги з провадження позашкільної освіти (гуртків) щодо Дитини дистанційно відповідно до вимог чинного законодавства з врахуванням освітньої програми, плану роботи та інших документів Виконавця.

2.2. Послуги надаються з врахуванням освітньої програми, планів роботи, Розкладу та інших документів Виконавця.

2.3. Заняття відбуваються  за наступними напрямками: українська мова, українська література, історія України.

2.4.Щосуботи відбувається 2 Заняття в Синхронному режимі. Час проведення та відповідний напрямок Занять визначаються Розкладом.

2.5.Послуги замовляються Пакетом, замовити окремі Послуги, які є складовими Пакету, не можна.

2.6.Одиниця виміру господарської операції при наданні Послуг за цим Пакетом – місяць.

2.7.Загальна вартість Послуг за місяць – 2 500  (дві тисячі п’ятсот) грн. 00 коп. грн. 00 коп.

2.8.Замовник сплачує місячну вартість Послуг не пізніше 28 числа попереднього місяця.

2.9. Інші особливості надання Послуг встановлюються документами, затвердженими Виконавцем.

ІІ. Неіндивідуальні знижки

1. За заявою Замовника неіндивідуальні знижки на Послуги за п. 1 Додатка 1  надаються на наступних умовах:

1.1. Якщо Договір підписується до 30.06.2024 року і тільки для Основних пакетів послуг,  надається неіндивідуальна знижка у розмірі 500 грн. на місячну вартість Послуг.

1.2. У разі сплати повної вартості однієї з Послуг за п. п. 1  Додатка 1 за 9 місяців надання такої Послуги протягом першого місяця надання Послуг надається неіндивідуальна знижка у розмірі 5 % на загальну вартість такої Послуги (за повний період надання Послуг).

2. Неіндивідуальні знижки за Договором не додаються: надається одна знижка за вибором Замовника. Про вибір виду знижки Замовник повідомляє Виконавця.

3. Виконавець має право в односторонньому порядку встановити інші випадки надання неіндивідуальних знижок.

4. У разі застосування неіндивідуальних знижок загальна вартість Послуг визначається з врахуванням таких знижок.

bottom of page